نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

چکیده

تخلفات ساختمانی از گذشته تا به امروز یکی از مهم‌ترین معضلات شهرها بوده که منجر به اختلال و بروز مشکلات اساسی در شهر و در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی شهری گردیده است. یکی از مهم‌ترین اثرات منفی این تخلفات، تاثیر بر سیمای شهر و تهدیدی جدی بر کیفیت محیط‌های شهری می‌باشد. از این‌رو هدف این پژوهش، شناسایی تخلفات ساختمانی در زمینه تغییر کاربری اراضی و تعداد طبقات مازاد بر ضوابط و همچنین بررسی نوع و میزان تاثیر این تخلفات بر سیمای شهری در دو محله‌ی دمشقیه و پرواز تبریز در سال 1399 بوده و مقیاس بررسی تحقیق در ابعاد قطعات واقع در این محله‌ها می‌باشد. شاخص بررسی‌ها، نقشه مصوب کاربری اراضی محله‌ها و وضعیت ساخته شده سال 1399 و الگوی ساخت ساز براساس ضوابط مصوب طرح جامع و تفصیلی شهر تبریز می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و داده‌های لازم با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مشاهدات میدانی گردآوری شده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش مقایسه‌ای و از نرم‌افزارهای,Excel Auto Cad و ArcMap استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که از کل قطعات موجود در محله دمشقیه 12 درصد قطعات، و در محله پرواز 38 درصد از کل قطعات، مغایر با ضوابط و مقررات و طرح مصوب ساخته شده است. همچنین مشخص گردید، بیشترین تاثیراتی که تخلفات ساختمانی بر سیمای شهری محلات پرواز و دمشقیه گذاشته، مربوط به تاثیرات منفی می‌باشد. در واقع این تخلفات ساختمانی، به طور ملموس و آشکارا تاثیرات منفی بر هریک از پارامترهای سیمای شهری را به همراه داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of construction violations on the image of the city of Tabriz Case study: Neighborhoods of Parvaz and Dameshgiyeh

نویسندگان [English]

  • Firouz Jafari 1
  • Iraj Teymuri 2
  • Neda Ghabel 3

1 assistant professor in geography and urban planning, university of Tabriz

2 assistant professor in geography and urban planning university of Tabriz

3 M.A.in Geography and Urban Planning, University of Tabriz, Tabriz

چکیده [English]

Construction violations from the past to the present have been one of the most important problems of cities, which have led to disruptions and major problems in the city and in the field of urban management and planning. One of the most important negative effects of these violations is the impact on the image of the city and a serious threat to the quality of urban environments. Therefore, the purpose of this study is to identify construction violations in the field of land-use change and the number of floors in excess of the criteria and also to investigate the type and impact of these violations on the image of the city in the two neighborhoods of Dameshgiyeh and Parvaz Tabriz in 2020 and in parts scale, in order to identify threats and provide solutions to solve them.The research method in the present study is descriptive-analytical and the necessary data have been collected using library studies and field observations. For data analysis, comparative methods and Excel, Auto Cad, and ArcMap software have been used. According to the results of the research, it was found that 12% of the total parts in the Dameshgiyeh neighborhood, and 38% of the total parts in the Parvaz neighborhood, were made in violation of the rules and regulations and the approved plan, and the most impact of construction violations on the image of the Parvaz areas and Dameshgiyeh are associated with negative impacts. In fact, these construction violations have had tangible and obvious negative effects on each of the parameters of the image of the city and have weakened the power of each parameter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • construction violations
  • The Image of the city
  • parameters of image of the city
  • rules and regulations
  • Tabriz
CAPTCHA Image