نوع مقاله : پژوهشی-مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

2 استادیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

3 شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

نقش نهادهای واسط و متشکل از افراد متخصص در زمینه شهرسازی به منظور آگاهی بخشی به شهروندان و پرنمودن خلا بین آنان و مدیریت شهری، در راستای تحقق مشارکت ضروری به نظر میرسد. این پژوهش با هدف بررسی نقش سمن متخصص در امور شهری در مشارکت شهروندان برای بهبود محیط شهری در سطح محله صورت گرفته است. بدین ترتیب که در یک فرآیند اقدام پژوهی، بنیاد مردمنهاد چهارطبقه به عنوان یک سمن تخصصی شهرسازی انتخاب و نقش این نهاد در امر مشارکت و آگاهی-بخشی به ساکنین طی دو ماه به صورت مستمر در طول انجام پروژه کیفیت بخشی به محلات در رابطه با استقبال از بهار 1397 در دو محله اقبال و امامیه در شهر مشهد بر اساس مدل تحقیق اقدامی لوین بررسی شد. جامعه آماری ساکنین محلات مورد نظر است و حجم نمونه در هر محله بیشتر از 10 درصد جمعیت آن درنظر گرفته شده است. در مراحل مختلف از روش های مشاهده، مصاحبه های عمیق، جمع آوری نظرات بر روی بنر، پرسشنامه و جلسات استماع عمومی به منظور جمع آوری داده ها استفاده شده است. نتایج این اقدام پژوهی که مبتنی بر تجزیه و تحلیل های تفسیری است، نشان می دهد، از یک طرف حضور سمن ها میتواند تاحدی خلاء موجود در مشارکت را حل نماید و به بهبود رابطه مدیریت شهری و شهروندان کمک کند، اما از طرف دیگر موانعی در این مسیر وجود دارد که عمدتاً به ضعف سازوکارهای قانونی مرتبط میشود. همچنین حضور این نهادهای واسط لازم است در تعریف پروژه های مشارکت مبنا مدنظر قرار گرفته و بسترهای لازم برای امتداد مشارکت و ادامه دار شدن گفتگوها با مردم پیش بینی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of non-governmental organizations specializing in urban planning in increasing citizen participation on the basis of participatory action research in Iqbal and Emamiyeh neighborhoods in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Arezoo Alikhani 1
  • Seyed Mahdi Khatami 2
  • hashem dadashpoor 3

1 خراسان رضوی - مشهد - بلوار پیروزی ۸۱- برسلانی ۲ پلاک ۷۰ واحد ۸

2 Assistant Professor of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture,, Tarbiat Modares University

3 Urban Planning department, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The role of intermediary institutions and consisting of experts in the field of urban planning in order to inform citizens and fill the gap between them and urban management, in order to achieve partnership seems necessary. The aim of this study was to investigate the role of experts in urban affairs in citizen participation to improve the urban environment in the neighborhood. Thus, in a process of action research, the four-story People's Foundation was selected as a specialized urban planning center and the role of this institution in participation and awareness-raising to residents for two months continuously during the quality improvement project to neighborhoods in connection with welcoming the spring of 1397 in The two neighborhoods of Iqbal and Emamiyeh in Mashhad were surveyed based on Levin's action research model. The statistical population is the residents of the desired neighborhoods and the sample size in each neighborhood is more than 10% of its population. In different stages, observation methods, in-depth interviews, collection of comments on the banner, questionnaires and public hearings were used to collect data. The results of this research project, which is based on interpretive analysis, show that, on the one hand, the presence of semen can partially solve the gap in the partnership and help improve the relationship between urban management and citizens, but on the other hand there are obstacles in this direction. Which is mainly related to the weakness of legal mechanisms. Also, the presence of these intermediary institutions should be considered in the definition of partnership-based projects and the necessary grounds for the continuation of partnership and the continuation of talks with the people should be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Participation"؛ NGOs"؛ Mashhad"؛
  • metropolis"؛
  • "؛ action research "
CAPTCHA Image