نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشکده معماری دانشگاه گیلان

2 گروه شهرسازی دانشگاه گیلان

چکیده

با توجه به توسعه روز افزون شهرها و افزایش وابستگی و تمایل شهروندان به خودروی شخصی و به طبع آن اثرات نامطلوب زیست محیطی و اجتماعی آن، این مسئله به یک چالش جدی برای برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر نگرش‌های ذهنی شهروندان بر استفاده آن‌ها از حمل و نقل عمومی در شهر تهران صورت گرفته است و از نوع توصیفی-کمی است. در این پژوهش تعداد 443 پرسشنامه توسط شهروندان تهرانی تکمیل گردید که جهت تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها آمده از نرم افزارهای 22 SPSS و Smart PLS3 استفاده شده است. میانگین شاخص‌های نگرش زیست محیطی، نگرش اجتماعی، نگرش اقتصادی و استفاده از حمل و نقل عمومی به ترتیب، 69/3، 58/3، 20/3 و 94/2 بدست آمد. در بررسی تاثیر هر یک از معیارها، شاخص نگرش اقتصادی با ضریب مسیر 475/0 در رتبه اول قرار گرفت و بنابر تاثیر بالای این شاخص، می‌بایست سیاست-های استفاده از حمل و نقل در این قسمت متمرکزتر اعمال گردد. سپس شاخص‌های نگرش زیست محیطی و نگرش اجتماعی به ترتیب با ضرایب مسیر 145/0، و ، 080/0 در رتبه‌های بعدی جای گرفتند. از دیگر نتایج پژوهش، رابطه مشخصات فردی و جنسیت با استفاده از حمل و نقل عمومی است و این عدد برابر 110/0- بدست آمدند، بنابراین نمی‌توان از تاثیر آن‌ها چشم پوشی کرد. همچنین، برازش کلی پژوهش نیز 391/0 محاسبه گردید که نشان از برازش مطلوب و قوی مدل ساختاری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of citizens ' behavioral attitudes on the amount public transportation use (case study: Tehran metropolis)

نویسندگان [English]

  • Saber Mohammadpour 1
  • Arman Hamidi 2
  • Alieh Faridi Foshtomi 2
  • Mitra Roshan 2

1 Faculty member of university of Guilan

2 Department of Urban Planning, University of Guilan

چکیده [English]

Considering the increasing development of cities and increasing dependence on personal vehicle and adverse environmental and social effects, it has become a serious challenge for urban planners. The aim of this study is to evaluate the effect of citizens ' mental attitudes on the use of public transport in Tehran city and is a quantitative and descriptive type. In this research, the number of 443 questionnaires were completed by Tehran citizens and using SPSS 22 and Smart PLS3 software to analyze data collected from questionnaires. The mean indices of environmental attitude, social attitude, economic attitudes and use of public transportation were obtained 3.69, 2.58, 3.20 and 2.94 respectively. In investigating the impact of each criterion, the economic attitude indicator was ranked first by a path coefficient of 0.475 and according to its high effect, should be applied to the use of transport in this more concentrated area. Then, environmental attitude and social attitudes indicators were ranked by path coefficients 0.145, and 0.080 respectively. Another result of the research is the relationship between individual characteristics and gender using public transportation and this number is equal to -0.110, so it cannot be ignored. Also, GOF of the research was calculated 0.391 which shows the desired fitting and strong of the structural model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental attitudes
  • public transportation
  • citizen attitudes
  • Tehran city
CAPTCHA Image