نوع مقاله : پژوهشی-مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه‌ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیارگروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

امروزه، ارزیابی و تحلیل فقر شهری و شناسایی عوامل و نیروهای تأثیرگذار بر سازمان‌یابی فضایی و گسترش این پدیده، از اصول اساسی سیاست‌گذاری و مدیریت توسعه‌ی انسانی اکثر کشورها محسوب می‌گردد. با توجه اهمیت موضوع، هدف از تحقیق حاضر بررسی فضایی فقر شهری و همچنین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سازمان‌یابی فضایی این پدیده در شهر تبریز می‌باشد. در این راستا، روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و رویکرد حاکم بر آن تحلیل فضایی می‌باشد. بدین‌منظور برای گردآوری داده‌های تحقیق از اطلاعات موجود در بلوک‌های آماری سال 1395 شهر تبریز و پرسشگری از نخبگان دانشگاهی و مدیران شهری و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق از شاخص نزدیکترین همسایه (NNI) و Hot Spot Analysis در نرم‌افزار GIS و همچنین مدل تحلیل معادلات ساختاری در نرم‌افزار AMOS استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که پهنه‌های فقیرنشین شهر تبریز در مرکز و حاشیه‌ی شهر گسترش یافته و توزیع این پهنه‌ها بر مبنای شاخص Z، خوشه‌ای بوده است. از طرفی دوگانگی فضایی فقر بین شرق و غرب شهر و مناطق حاشیه‌ای و مرکزی قابل مشاهده است. از عوامل تأثیرگذار بر گسترش و سازمان‌یابی فضایی پهنه‌های فقیرنشین شهر نیز می‌توان در سطح کلان به متغیرهای سازوکار تبعیض‌آمیز و فقرزا بر پایه‌ی توزیع غیرعادلانه‌ی منابع قدرت، ثروت و درآمد و افزایش فاصله‌ی طبقاتی بین اقشار مختلف و در سطح خرد به متغیرهای افزایش بی‌رویه‌ی جمعیت شهر تبریز و ناکارآمدی بازارهای رسمی زمین و مسکن شهر تبریز اشاره داشت که به ترتیب ارزش این متغیرها بر مبنای مدل ساختاری 83/0، 77/0، 69/0 و 63/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Urban Poverty and Factors Affecting Its Spatial Organization and Expansion in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Maryam Rezayi 1
  • Ali Panahi 2
  • Reza Valizadeh 2

1 Phd. Student, Department of Geography and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Due to the importance of the subject, the purpose of this study is to investigate the spatial urban poverty and also to identify the factors affecting the spatial organization of this phenomenon in Tabriz. In this regard, the research method is applied in terms of purpose and the approach is governing spatial analysis. For this purpose, were used to to analyze the research information the nearest neighbor index (NNI) and Hot Spot Analysis in GIS software, as well as the structural equation analysis model in AMOS software. Findings show that the slums of Tabriz have spread in the center, suburbs and west of the city and the distribution of these zones based on the Z index has been clustered. On the other hand, can be seen the spatial duality of poverty between the east and west of the city and the marginal and central areas. Also, factors affecting the expansion and spatial organization of the poor areas of the city can be seen in the macro level to the variables of discriminatory and impoverished mechanisms based on the unfair distribution of power, wealth and income and increasing class distance between different strata and at the micro level to the variables of increasing population. And the inefficiency of the official land and housing markets of Tabriz pointed out that the value of these variables based on the structural model is 0.83, 0.77, 0.69 and 0.63, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poverty
  • Urban Poverty
  • Spatial Organization
  • Tabriz Metropolis
CAPTCHA Image