نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

بحران هویت به عنوان یکی از پیامدهای پدیده جهانی شدن به ویژه در شهرهای جدید مشهود است و یکی از موانع جذب جمعیت این شهرهای بی‌روح است. این شهرها در بهترین حالت خوابگاهی هستند که باعث ایجاد حس‌تعلق و هویت در ساکنان نمی‌شود. این موضوع را می‌توان در اصول اولیه طراحی این شهرها که شامل شکل‌گیری به صورت نقشه‌های تفکیکی و به توجهی خصوصیات تاریخی و اقلیمی محیط و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افرادی است که قرار است در آن ساکن شوند، مشاهده نمود . با ایجاد ویژگی‌های مکانی و هویتی می‌توان حس تعلق فرد به مکان یا شهر را ایجاد و تقویت نمود. بر این اساس این پژوهش با هدف تحلیل ابعاد هویت شهری و اثرگذاری آن‌ها بر حس‌تعلق شهروندان سپاهان‌شهر انجام شده و در پی پاسخ به این پرسش است که چه شاخص‌هایی بر هویت‌بخشی به شهرک‌های جدید مؤثر است؟ و این شاخص‌ها تا چه‌ حد بر افزایش حس‌تعلق شهروندان اثرگذار است؟ روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است و تحلیل داده‌های به دست آمده از توزیع پرسشنامه در بین 150 نفر از ساکنان سپاهان‌شهر، نیز با روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار آموس‌گرافیک انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که شاخص‌های اجتماعی و عملکردی به ترتیب با بار عاملی 0.683 و 0.430 به صورت مستقیم بر احساس‌تعلق ساکنان سپاهان‌شهر و شاخص طبیعی- محیطی با بار عاملی 0.386 بر شاخص عملکردی و شاخص‌های کالبدی- فضایی و تاریخی- فرهنگی به ترتیب با بار عاملی 0.256 و 0.232 بر متغیر اجتماعی و از آن طریق بر احساس‌تعلق شهروندان اثرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of identity dimensions of new settlements and its effect on citizens' sense of belonging (Case study: Sepahanshahr, Isfahan)

نویسندگان [English]

  • ahmad shahivandi 1
  • Nooshin Bigdeli 2
  • Afsaneh Talebi Varnosfaderani 2

1 esfahan university of art

2 Department of Architecture and Urban Development, Art University of Isfahan

چکیده [English]

The identity crisis is evident as one of the consequences of the phenomenon of globalization, especially in new cities, and is one of the obstacles to attracting the population of these soulless cities. These cities are at best dormitories that do not create a sense of belonging and identity in the inhabitants. This can be seen in the basic principles of design of these cities, which include the formation of separate maps and taking into account the historical and climatic characteristics of the environment and the economic, social and cultural conditions of the people who are to live in it. By creating spatial and identity features, one can create and strengthen the sense of belonging to a place or city. Accordingly, this study was conducted with the aim of analyzing the dimensions of urban identity and their effect on the sense of belonging of the citizens of Sepahanshahr and seeks to answer the question of what indicators are effective on the identification of new settlements? And to what extent do these indicators increase the sense of belonging of citizens? The research method is descriptive-analytical and the data obtained from the distribution of the questionnaire among 150 residents of Sepahanshahr has been analyzed by structural equation modeling in amosographic software. The results show that social and functional indices with a regression weight of 0.683 and 0.430, respectively, directly affect the sense of belonging of Sepahanshahr residents and natural-environmental index with a regression weight of 0.386 on a functional index and physical-spatial and historical-cultural indices with a regression weight, 0.256 and 0.232, respectively affect the social variable and through it the citizens' sense of belonging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • sense of belonging
  • new towns
  • Isfahan
  • Sepahanshahr
CAPTCHA Image