نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 انشجوی دکترای رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

بافت های تاریخی- فرهنگی به واسطه ویژگی های باارزش خود از سایر بافت های شهری متمایز هستند؛ اما اغلب به دلیل عدم انطباق با سرعت تغییر نیازهای ساکنین وارد فرایند فرسودگی می شوند. همین امر لزوم برنامه ریزی، حفاظت و بازآفرینی را در بافت های تاریخی تأیید می کند. روش پژوهش حاضر براساس هدف، کاربردی و براساس ماهیت، توصیفی -تحلیلی محسوب می شود و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و نیز بررسی های میدانی در قالب توزیع پرسشنامه (384 نفر) انجام شده است. شیوه ی نمونه‌گیری، تصادفی ساده است. برای سنجش اعتبار، از نوع اعتبار محتوا و برای ارزیابی متغیرهای تحقیق و پایایی سؤالات از ضریب آلفای کرونباخ استفاده‌ شده که با مقدار 904/0، برآورد شده است. برای سنجش وضعیت پایداری از 5 مؤلفه کالبدی، اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی ، پیوستگی و انسجام فضایی در قالب62 شاخص ترکیبی استفاده شده است. جهت تعیین وزن هریک از شاخصها از مدل تحلیل شبکه (ANP) ، جهت تجزیه و تحلیل شاخص ها از مدل های t-test ، کداس(CODAS) و از آزمون تحلیل مسیر(Path Analysis) استفاده شده است و از نرم افزارهای Decisions Super ، SPSS،Excel ،Lisrel و از طیف لیکرت بهره گرفته شده است و نتایج تحقیق نشان داد که تمامی معیارها در این محدوده پایین تر از حد متوسط لیکرت و میزان ضرایب تاثیرعوامل موثر در بازآفرینی پایدار شهری در محدوده مورد مطالعه؛ عوامل پیوستگی و انسجام فضایی برابر با 60/0 ، عوامل زیست محیطی برابر با 0.55 عوامل اجتماعی 38/0 ، عوامل اقتصادی 27/0 و در نهایت کالبدی برابر با 16/0 است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of components of sustainable urban regeneration in the northern neighborhoods of the historical-cultural context of Tabriz with the approach of cohesion and continuity

نویسندگان [English]

  • rasoul ghorbani 1
  • akbar asghari zamani 2
  • mahdieh tahooni 3

1 Prof, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 Ph.D. Student in of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

3 Ph.D. Student in of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Historical-cultural contexts are distinguished from other urban contexts by their valuable features; But they often enter the process of burnout due to non-compliance with the rapidly changing needs of residents. This confirms the need for Protection, planning & regeneration in historical contexts. The method of the present research is applied based on the purpose and descriptive-analytical based on the nature and has been done using library tools as well as field studies in the form of a questionnaire distribution (384 people). The sampling method is simple random. To assess the validity of the content validity type and to evaluate the research variables and the reliability of the questions, Cronbach's alpha coefficient was used, which was estimated to be 0.904. To measure the status of stability, 5 physical components - socio-cultural, economic, environmental, cohesion and spatial cohesion in the form of 62 combined indicators have been used. Network analysis model (ANP) was used to determine the weight of each indicator, t-test, CODAS model and path analysis test were used to analyze the indicators, and Decisions Super software was used. SPSS, Excel, Lisrel and Likert spectrum were used and the results showed that all criteria in this range are lower than the average Likert and the coefficients of effective factors in sustainable urban regeneration in the study area; Spatial cohesion and cohesion factors are equal to 0.60, environmental factors are equal to 0.55, social factors are equal to 0.38, economic factors are equal to 0.27 and finally physical factors are equal to 0.16.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical-cultural contexts
  • urban regeneration
  • spatial cohesion and cohesion
  • CODAS technique
  • Tabriz
CAPTCHA Image