نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه شهرسازی- دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه شهرسازی- دانشکده هنر- دانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران

3 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه هنر تهران

چکیده

امروزه با توجه به شاخص مصرف انرژی در ایران و عدم کارایی انرژی شهرها، تهیه ضوابط و مقررات شهری در اجرایی ترین سطح سیاست گذاری شهری با هدف افزایش کارایی انرژی در پهنه بندی، به عنوان خروجی اصلی طرح های تفصیلی، امری الزامی است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی و سنجش کارایی انرژی در ضوابط و مقررات شهری با تاکید بر الگوی پهنه بندی و شامل سه سوال اصلی است: ارتباط میان مفاهیم ضوابط و مقررات شهری و کارایی انرژی چیست و پارامترهای تاثیرگذار بر کارایی انرژی در ضوابط و مقررات شهری کدام اند؟ چارچوب ارزیابی کارایی انرژی در ضوابط و مقررات شهری در پهنه بندی، معیارها، شاخص ها و اوزان آن ها چگونه است؟ چگونه می توان کارایی انرژی بافت موجود شهری و بافت شهری شبیه سازی شده مبتنی بر ضوابط و مقررات شهری پهنه بندی را ارزیابی و مقایسه نمود؟ این پژوهش در تقسیم بندی تحقیقات علمی بر اساس هدف، کاربردی، بر مبنای روش، توصیفی-تحلیلی و ترکیبی از پژوهش های کیفی و کمی تلقی می شود. این پژوهش با بکارگیری روش های کتابخانه ای و میدانی شامل پرسشنامه و تحلیل داده های ثانویه و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP توسط نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و نرم افزار Expert Choice انجام شده است. همچنین قابل ذکر است منطقه 6 شهر تهران به عنوان محدوده مطالعاتی پژوهش انتخاب شده است.یافته ها نشان می دهد کارایی انرژی در منطقه 6 تهران با اعمال ضوابط و مقررات شهری با تاکید بر پهنه بندی طرح تفصیلی در مقایسه با وضع موجود 22.25% کاهش یافته، که این امر موجب افزایش مصرف انرژی و در نتیجه پیامدهای زیست محیطی نامطلوب ناشی از آن شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of energy efficiency in urban regulations with emphasis on zoning (Case study: District 6 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rafieian 1
  • Asareh Rashidi 2
  • * * 3

1 Professor of Urban Planning-Tarbiat Modares University

2 Department of Urban Design and Planning, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 *

چکیده [English]

Nowadays, considering the energy consumption index in Iran and the inefficiency of energy in cities, it is necessary to prepare urban regulations at the most executive level of urban policy to increase energy efficiency in zoning, as the main output of detailed plans. The main purpose of this study is the evaluation of energy efficiency concerning urban regulations with emphasis on zoning, which for this purpose has answered three main questions as follows: What is the relationship between the concepts of urban regulations and energy efficiency, and the parameters affecting energy efficiency in terms of urban regulations? What is the framework of the evaluation of energy efficiency concerning urban regulations with emphasis on zoning, and what are the criteria and indicators for evaluating energy efficiency in urban zoning regulations, and the weights of each of them? How can an individual evaluate, analyze, and compare energy efficiency in the current urban fabric and simulated urban fabric based on zoning? This research is considered applied research based on purpose, descriptive-analytical research based on method, and also is considered a combination of qualitative and quantitative research. In this research, two library and field methods have been used, including questionnaires and secondary data analysis and also the Analytic Hierarchy Process (AHP) technique by Geographic Information System (GIS) software and Expert Choice Software. District 6 of Tehran has been selected as its case study. Findings show that energy efficiency in District 6 of Tehran by applying urban regulations with emphasis on the zoning of the detailed plan has decreased by 22.25% compared to the current situation of the urban fabric. This increases energy consumption and consequently the adverse environmental consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Efficiency
  • Urban Regulations
  • Zoning
  • Tehran
  • GIS Software
CAPTCHA Image