نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران .

3 دانشیار، بخش اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

مسائل حمل‌ونقل در رویکردی با عنوان توسعه پایدار با تمرکز بر سه زمینه زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی تحلیل می‌شوند که خود منجر به توسعه رویکرد جدیدی با تکیه‌بر مفهوم حمل‌ونقل پایدار شده است. در این رویکرد استفاده از منابع حمل‌ونقلی جامعه با توجه به نیازهای نسل‌های آینده صورت می‌گیرد. جهت رسیدن به یک شبکه حمل‌ونقل پایدار، حالت‌های مختلف جایگزین حمل‌ونقل باید قابل دسترسی باشد. مشکلات ناشی از حمل‌ونقل ازجمله آلودگی هوا، ترافیک سنگین و رشد بی‌حساب استفاده از وسایل نقلیه موتوری ازیک‌طرف و مزایایی از قبیل سرمایه گزاری کمتر، هم‌خوانی بالا با محیط‌زیست و مصرف درخور انرژی و رشد هوشمند شهرها سامانه‌های دوچرخه اشتراکی را برای سفرهای درون‌شهری موردتوجه برنامه ریزان شهری قرار داده است. یک عامل مهم در موفقیت سامانه‌های دوچرخه اشتراکی مکان ایستگاه دوچرخه اشتراکی در رابطه با معیارهای مختلف درخواست سفر است. بنابراین ایستگاه دوچرخه اشتراکی باید در مناطقی ایجاد شود که بتواند بالاترین عملکرد را داشته باشد. روش تحقیق در این پژوهش، بر اساس روش و ماهیت توصیفی و بر اساس هدف کاربردی است. پس از مشخص شدن معیارهای مؤثر (15 معیار) در امر تعیین مناسب‌ترین مکان ایستگاه دوچرخه اشتراکی در منطقه دو شهر کرمان که با توجه به محدوده موردمطالعه گزینش گردید. ضریب اهمیت معیارهای موردمطالعه طبق نظر کارشناسان و خبرگان دارای تجربه در این زمینه از روش AHP تعیین‌شده است. سپس به‌منظور به دست آوردن گزینه‌های ایستگاه دوچرخه اشتراکی لایه‌های اطلاعاتی ترکیب‌شده و همچنین وزن‌های به‌دست‌آمده از تحلیل سلسله‌مراتبی وارد شده اند؛ و با استفاده از توابع و ابزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی داده‌ها تجزیه‌وتحلیل شده است. درنهایت نتایج حاصل از پژوهش نمایانگر 34 مکان بهینه برای ایستگاه دوچرخه اشتراکی، در منطقه دو شهر کرمان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determine the proper location for Bike-sharing Station Construction Using a Sustainable Transportation (A Case Study for Second Zone of Kerman)

نویسندگان [English]

  • mohammadali forghani 1
  • rasoul arabpour 2
  • Zeinolabedin Sadeghi 3

1 Associate Prof., Department of management, Faculty of Management and Economic, University of Shahid Bahonar, Kerman, Iran (Corresponding author)

2 MSc. Student, Faculty of Management and Economic, University of Shahid Bahonar, Kerman, Iran

3 Associate Prof., Department of Economic, Faculty of Management and Economic, University of Shahid Bahonar, Kerman, Iran

چکیده [English]

In order to achieve a sustainable transportation network, different transportation alternatives should be available. Given the issues caused by transportation, such as air pollution, heavy traffic, and rapidly grown use of motor vehicles on the one hand, and the advantages of bicycle-sharing systems, including lower investment, high adaptability to the environment, proper energy consumption, and smart growth of cities, on the other hand, urban planners have given special attention to such systems. An important factor determining the success of a bicycle-sharing system is the location of bike-sharing stations concerning different criteria of travel demand. Therefore, a bike-sharing station should be constructed in areas so that it can have the highest performance. This study is descriptive in terms of methodology and applied in terms of the goals. Fifteen criteria effective in determining the proper location for bike-sharing stations in District two of Kerman, Iran, were determined according to the study area. The importance coefficients of the criteria were determined using the AHP method from the perspective of experts experienced in this field. Then, in order to obtain the bike-sharing station options, the information layers were combined, the weights obtained from the hierarchical analysis were introduced, and the data were analyzed using the functions and tools of the Geographic Information System (GIS). Eventually, the results indicated 34 optimum locations for bike-sharing stations in District two of Kerman. according to the results obtained from fuzzy maps in the form of a template, it is suggested: Based on the results of the research, 34 points were identified as suitable locations for the shared bicycle station. For this purpose, it is suggested to the authorities to use the results of this research in future plans for the establishment of a shared bicycle station.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MCDM
  • sustainable transport
  • GIS
  • bike-share station
  • kerman
CAPTCHA Image