نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

امروزه یادگیری شهری به‌مثابه نیاز اساسی اجتماعات انسانی در جوامع مدرن توصیف‌شده است. به‌تبع این امر، طی سال‌های اخیر، مفهوم شهر یادگیرنده توانسته است در مدت‌زمان کوتاهی در سراسر جهان به یک مفهوم شهری پرطرفدار تبدیل شود. شهر مشهد نیز به پشتوانه ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی خود در سال 1397 درخواست عضویت در شبکه جهانی شهر یادگیرنده را داشته و موفقیت این شهر در این عرصه بسته به بسترها، امکانات و ظرفیت‌ مؤلفه‌های شهر یادگیرنده در سطح مناطق آن دارد. هدف این پژوهش بررسی وضعیت مناطق شهری مشهد از منظر مؤلفه‌های شهر یادگیرنده بوده که با روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر پرسشنامه‌ای محقق ساخته و توزیع آن بین 390 نفر از شهروندان شهر مشهد انجام‌یافته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که شهر مشهد از منظر مؤلفه‌ها شهر یادگیرنده از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و مناطق 13 گانه آن نیز در شرایطی ناهمگن و نامتعادلی به لحاظ مؤلفه‌های شهر یادگیرنده قرار دارند. به‌طوری‌که مناطق 1، 7، 9، 10 و 12 در سطح خیلی مطلوب، مناطق 2، 3 و 4 در سطح مطلوب، مناطق 5، 11 و 13 در سطح نامطلوب و مناطق 6 و 8 در سطح خیلی نامطلوب از حیث مؤلفه‌های شهر یادگیرنده قرار گرفتند. همچنین نتیجه قیاس بین رتبه‌بندی صورت گرفته برای مناطق شهری مشهد از منظر مؤلفه‌های شهر یادگیرنده و فضاهای آموزشی و فرهنگی هریک از مناطق آن نشان می‌دهد که هرچند ظرفیت-های آموزشی و فرهنگی بالا یکی از شرط‌های لازم برای حرکت شهرها در مسیر شهرهای یادگیرنده محسوب می-شود اما شرط کافی محسوب نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation and analysis of urban areas of Mashhad from the perspective of the components of the learning city

نویسندگان [English]

  • Keramat alle Zayyari 1
  • Abolfazl mansouri etminan 2

1 tehran

2 Doctoral student of Tehran University

چکیده [English]

Nowadays, urban learning is described as the basic need of human communities in modern societies. According to this, in recent years, the concept of the learning city has been able to become a popular urban concept in a short period of time all over the world. Based on its cultural and educational capacities, the city of Mashhad has applied to become a member of the global network of learning cities in 2017, and the success of this city in this field depends on the foundations, facilities and capacity of the components of the learning city at the level of its regions. which was conducted with a descriptive-analytical method and based on a questionnaire developed by a researcher and distributed among 390 citizens of Mashhad. The results of this research show that Mashhad city does not have a favorable situation from the perspective of the components of the learning city, and its 13 regions are in heterogeneous and unbalanced conditions in terms of the components of the learning city. So that regions 1, 7, 9, 10 and 12 are at a very favorable level, regions 2, 3 and 4 are at a favorable level, regions 5, 11 and 13 are at an unfavorable level and regions 6 and 8 are at a very unfavorable level in terms of the components of the learning city. they got. Also, the result of the comparison between the rankings made for the urban areas of Mashhad from the perspective of the components of the learning city and the educational and cultural spaces of each of its areas shows that although high educational and cultural capacities are one of the necessary conditions for the cities to move in The path of learning cities is considered, but it is not a sufficient condition

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning
  • education
  • lifelong learning
  • learning city
  • 13 districts of Mashhad
CAPTCHA Image