نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه تهران

10.22067/jgusd.2022.78060.1233

چکیده

محلۀ بنسنجان یکی از محله‌های مهم شهر یاسوج است که با توجه به قرارگیری در ورودی شهر، می‌توان آن را به عنوان پیشانی شهر قلمداد کرد. با توجه به این نکته و با توجه به اهمیت این مسئله که این محله یکی از محله‌های کناری شهر محسوب می‌شود، در نتیجه، نیازمند وجود فضاهای شهری همگانی، و همچنین فعال و سرزنده است. براین اساس هدف پژوهش حاضر تحلیل وضعیت سرزندگی و شاخص‌های آن در محلۀ بنسنجان یاسوج است. در این پژوهش که ماهیتی کاربردی دارد، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار پرسشنامه، تاثیر شاخص‌های امنیت، زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بر وضعیت سرزندگی شهری بررسی شد. جامعۀ آماری پژوهش را ساکنان محلۀ بنسنجان یاسوج تشکیل می‌دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۳۸۴ نفر محاسبه شد. برای تحلیل پژوهش نیز از آزمون‌های تی تک‌نمونه‌ای، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک‌طرفه و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج آزمون‌های آماری حاکی از آن است که محلۀ بنسنجان از نظر سرزندگی شهری وضعیت مناسبی ندارد. همچنین با تایید وجود تفاوت در رضایت از مولفه‌های پژوهش؛ بعد امنیت و کالبدی به ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین اثر را بر سرزندگی شهری در محلۀ مذکور داشته‌اند. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می‌شود برای بهبود سرزندگی در محلۀ مذکور توجه به بهسازی محیط‌زیست و ایجاد فضای بهداشتی تمیز، برگزاری جشن‌ها و بهبود کیفیت کالبدی پیاده راه‌ها و فضاهای عمومی مورد توجه قرار گیرند. در نهایت نتایج پژوهش حاضر می‌تواند منجر به بهره‌گیری متخصصان شهری در زمینۀ شاخص‌های سرزندگی چه در بحث ابزارها و چه در بحث محیطی با ایجاد ساختار نظام‌مند گردد و در نهایت به سرزندگی شهری بینجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of public spaces in improving the vitality of urban neighborhoods (case study: Bensanjan neighborhood of Yasouj city)

نویسندگان [English]

  • Ali Hosseini 1
  • ali saberi 2

1 Department of Human Geography, University of Tehran, Tehran, Iran

2 University of Tehran

چکیده [English]

Yasouj's Bensanjan district, which is significant owing to its placement at the city's entry and may be seen as the city's front, is one of the city's key districts. Given this fact and the significance of the issue, as well as the fact that this area is one of the city's "side neighborhoods," it necessitates the creation of public urban spaces that are active and lively. This study aims to analyze the vitality condition and its indices in Bensanjan district of Yasouj city. The influence of security, environmental, socioeconomic, and physical factors on the status of urban vitality are examined in this applied research utilizing the descriptive-analytical technique and a questionnaire instrument. Residents of the Bensanjan district make up the study's statistical population. Using Cochran's formula, the research's sample size was determined to be 384 individuals. The research was analyzed using SPSS software, single-sample T-tests, Pearson's correlation, the ANOVA test, and multiple linear regression. According to the results of statistical tests, the urban vitality of the Bensanjan district is not acceptable. In addition, statistical tests findings revealed that security and physical dimension are shown to have the maximum and minimum effects on urban vitality in the mentioned area, respectively by demonstrating the presence of variances in satisfaction with the research's components. The research's findings suggest that to increase the vitality of the targeted area, the focus should be paid to improving the environment, establishing a clean, hygienic atmosphere, hosting festivities, and enhancing the physical condition of walkways and public places. Finally, by developing a systematic framework and finally resulting in urban vitality, the findings of the current study can influence the usage of urban specialists in the field of vitality indicators, both in the discussion of tools and in the environmental debate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public spaces
  • City
  • Urban vitality
  • Bensanjan district
  • Yasuj city
CAPTCHA Image