نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

3 دانشجو دکتری تهران

چکیده

امروزه خطرات تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر شهرها که محل زیست بیش از نیمی از جمعیت جهان هستند،دراین‌بین شهرها نقش مهمی در دستور کار جهانی برای پرداختن به چالش تغییرات اقلیمی دارند. چراکه اثرات تغییرات اقلیمی بر شهرها جایی که نیمی از جمعیت دنیا در آن زندگی می‌کنند به یکی از چالش های جدی برای شهرهای جهان، مسئولان و مدیران شهری تبدیل شده است. این مسئله نیاز شهرها را به چاره اندیشی در رابطه با نحوه محافظت از شهروندان در راستای مقابله، کنترل یا کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و به تأویلی بهتر، تابآوری آنها مشهود ساخته است. دراین بین، نظام مدیریت شهری و نهادهای مؤثر در توسعه شهر، درصف نخست رویارویی با پیامدهای تغییرات اقلیمی هستند؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی وضعیت و میزان

تأثیرگذاری تابآوری مدیریت شهری مشهد در راستای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی در سطح این شهر است. به این

ترتیب، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و پرسشگری از 04 نفر از متخصصان و کارکنان مجموعه مدیریت شهری

مشهد، به این نتیجه رسیده که هرچند بین مؤلفههای تابآوری مدیریت شهری مشهد و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی،

همبستگی مثبت و قوی وجود دارد اما مدیریت شهری این شهر، در مواجه با اثرات تغییرات اقلیمی، تابآوری لازم را

ندارد و در این زمینه نیاز به آگاهی بخشی و آموزش نیروی انسانی در باب پدیده تغییر اقلیم، بالا بردن کارایی و اثربخشی

اقدامات سازگاری، تعامل و همکاری با مردم و نهادهای دولتی در امر اقدامات سازگاری، بهروز نمودن دستورالعمل ها

و مقررات در باب سازگاری با اثرات تغییرات اقلیمی و تلاش در راستای تأمین منابع مالی و اطلاعاتی در مواجه با کاهش

اثرات تغییرات اقلیمی در سطح شهر مشهد دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing the role of institutional resilience in facing the effects of climate change on cities (Study case: Mashhad city)

نویسندگان [English]

  • Keramat alle Zayyari 1
  • Abolfazl mansouri etminan 2
  • mehrdad Mohammadyelsooei 3

1 tehran

2 Doctoral student of Tehran University

3 Doctoral student

چکیده [English]

Today, climate change has become one of the serious challenges for the cities of the world, city officials and managers. Because of this, the effects of climate change, its risks and impact on cities, where half of the world's population lives, are many times greater; This problem has made it evident the need of cities to think about how to protect citizens in order to deal with, control or reduce the effects of climate change and to better interpret it, their resilience. In the meantime, the urban management system and institutions effective in the development of the city are at the forefront of facing the consequences of climate change; Therefore, the current research seeks to investigate the status and the impact of the resilience of Mashhad's urban management in order to reduce the effects of climate change in this city. Thus, this research with descriptive-analytical method and questioning of 40 specialists and employees of Mashhad urban management complex has come to the conclusion that although there is a strong and positive correlation between the resilience components of Mashhad urban management and reducing the effects of climate change, but the management The city of this city does not have the necessary resilience in the face of the effects of climate change; In this context, there is a need to raise awareness and train human resources about the phenomenon of climate change, increase the efficiency and effectiveness of adaptation measures, interact and cooperate with people and government institutions in the matter of adaptation measures, update guidelines and regulations in Adaptation to the effects of climate change and efforts to provide financial and information resources in the face of reducing the effects of climate change in the city of Mashhad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Awareness raising
  • heat islands
  • adaptability
  • greenhouse gases
  • urban management of Mashhad
CAPTCHA Image