نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی

3 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

چکیده

توسعه روزافزون شهرنشینی از مشخصه‌های بارز زندگی اجتماعی در عصر کنونی است که تأثیر عمیقی بر جوامع انسانی داشته است، متناسب با توسعه شهرنشینی و ظهور کلان‌شهرها، مدیریت شهری نیز به‌تدریج تکامل‌یافته است. تغییرات در محیط زندگی شهری چنان شتابی یافته است که متخصصان در حوزه‌های مختلف را به بررسی و مطالعه مستمر، برای غلبه برمشکلات کلان‌شهرها وادار نموده است. امروزه شهرها هراندازه و بُعدی داشته باشند، به یک مدیریت بهینه، جهت کاهش مشکلات فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، ایجاد آرامش و آسایش، اجرای عدالت به نحو مؤثر و تقویت روحیه‌ی مشارکت شهروندان نیاز دارند و این خود نیازمند به یک مدیریت یکپارچه شهری می‌باشد. هدف از این مقاله شناسایی پیشران‌های کلیدی مؤثر بر ایجاد مدیریت یکپارچه شهری با رویکرد آینده‌پژوهی و برنامه‌ریزی بر پایه سناریو در شهر قم می‌باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از حیث روش ترکیبی از روش‌های اسنادی و پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده‌پژوهی و سناریو نگاری است. روش جمع‌آوری اطلاعات مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی است. در این تحقیق از روش‌های تحلیل ساختاری، سناریونگاری و تکنیک دلفی استفاده‌شده است. نرم‌افزارهای مورداستفاده در این تحقیق نرم‌افزار Scenario Wizard و MIC MAC می‌باشد. نتایج مدل تحلیل ساختاری نشان داد که مهم‌ترین و کلیدی‌ترین متغیر در ایجاد و توسعه‌ی مدیریت یکپارچه‌ی شهری در شهر قم، متغیر مدیریتی – نهادی و قانونی می‌باشد. نتایج نهایی هم نشان داد که 6 سناریو با سازگاری قوی و محتمل پیش روی توسعه‌ی مدیریت یکپارچه شهری قم قرار دارد که شرایط امیدوارکننده‌ای را برای توسعه مدیریت یکپارچه‌ی شهری در شهر قم فراهم کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

IDENTIFYING THE KEY DRIVERS AFFECTING THE CREATION OF INTEGRATED URBAN MANAGEMENT BY USING THE FUTUROLOGY APPROACH AND SCENARIO-BASED PLANNING (A CASE STUDY: Qom city)

نویسندگان [English]

  • Sayed Ali Hosseini 1
  • hossein yaghfoori 2
  • Zohreh Hadyani 3

1 Ph.D. Student of Geography and Urban Planning

2 Associate Professor of Geography and Urban Planning

3 Assistant Professor of Geography and Urban Planning

چکیده [English]

Abstract

The increasing development of urbanization is one of the prominent characteristics of social life in the current era, which has had a profound effect on human societies. In accordance with the development of urbanization and the emergence of megacities, urban management has also gradually evolved. The changes in the urban living environment have gained such momentum that it has forced experts in various fields to study and study continuously to overcome the problems of big cities. Today, cities of any size and dimension need an optimal management in order to reduce cultural, social, and service problems, create peace and comfort, administer justice effectively and strengthen the spirit of citizens' participation, and this itself requires an integrated urban management. The purpose of this article is to identify the key drivers effective in creating an integrated urban management with a forward-looking approach and scenario-based planning in the city of Qom. In terms of practical purpose, the current research is a combination of documentary and survey methods at the exploratory level and is based on the future research and scenario approach. The method of collecting information is library and field studies. Structural analysis and scenario planning methods are used in this research. The software used in this research is Scenario Wizard and MIC MAC software. The results of the structural analysis model showed that the most important and key variable in the creation and development of integrated urban management in the city of Qom is the administrative-institutional and legal variable. The final results also showed that 6 scenarios with strong and likely compatibility are facing the development of integrated urban management in Qom, which have provided promising conditions for the development of integrated urban management in Qom city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Key Drivrrs"؛
  • "؛ Integrated urban management"؛ futurology"؛ scenario-based planning"؛
  • "؛ Qom city"
CAPTCHA Image