نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیا و گردشگری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، ایران)

چکیده

امروزه بحث مهاجرت و تحرک اجتماعی افراد در مقیاس اجتماعی کشور میزبان و مسائل مربوط به آن از اهمیت زیادی در برنامه‌ریزی شهری برخوردار است و از آن جهت مهم است که نابرابری‌های ساختاری جامعه بدون مطالعه تحرک اجتماعی شناخته نخواهد شد و یکی از مسائلی که مهاجران با آن مواجه هستند تحرک اجتماعی بین نسلی می‌باشد، هدف پژوهش حاضر ارزیابی رابطه متغیرهای زمینه‌ای و تحرک اجتماعی بین نسلی مهاجرین افغانستانی در شهر کاشان است. روش پژوهش- توصیفی تحلیلی می‌باشد، حجم نمونه با استفاده از نرم‌افزار Sample Power با سطح اطمینان 95 درصد و خطای احتمالی 5 درصد 150 نفر نمونه از جمعیت 20هزارنفری مهاجران افغانستانی شهر کاشان محاسبه گردید. تجزیه‌وتحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها و مدل‌سازی معادلات ساختاری از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. نتایج نشان داد بین متغیرهای زمینه‌ای و شاخص‌های تحرک بین نسلی مهاجران افغانستانی در شهر کاشان 84/0 رابطه معناداری وجود دارد. از بین متغیرهای زمینه‌ای عامل تحصیلات بیشترین بار عاملی را با وزن 60/0 و در میان شاخص‌های تحرک بین نسلی عامل سرمایه فرهنگی نهادینه‌شده بیشترین بار عاملی را با وزن 98/0 و عامل‌های سرمایه فرهنگی تجسم‌یافته و عینیت یافته به صورت مشترک با بار عاملی 84/0 می‌باشند و عامل‌های اعتماد اجتماعی و تقدیرگرایی نیز با بارهای عاملی 30/0 و 24/0 در مرتبه‌های بعدی قرارگرفته‌اند. بنابراین پس از تحلیل جزئی‌تر شاخص‌های مذکور میزان مطالعه کتاب، میزان آشنایی با زبان‌های خارجی، ورزش کردن، تلاش کردن هرکس برای رسیدن به آنچه می‌خواهد در تحرک بین نسلی مهاجرین افغانستانی در شهر کاشان تشخیص داده شد.

کلیدواژه‎ها: مهاجرین افغانستانی، تحرک اجتماعی بین نسلی، سرمایه فرهنگی، شهر کاشان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the relationship between contextual variables and intergenerational social mobility of Afghan immigrants (Case example: Kashan city)

نویسندگان [English]

  • yones gholami 1
  • farshad falahati 2
  • razie karimi 2

1

2 Master of Geography and Urban Planning, Department of Geography and Tourism, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Kashan University, Iran)

چکیده [English]

Abstract

Today, the discussion of immigration and social mobility of people in the social scale of the host country and its related issues is of great importance in urban planning, and it is important because the structural inequalities of society will not be known without studying social mobility, and one of the issues that immigrants They face it is intergenerational social mobility, the aim of the present study is to evaluate the relationship between background variables and intergenerational social mobility of Afghan immigrants in Kashan city. The research-descriptive method is analytical, the sample size was calculated using Sample Power software with a confidence level of 95% and a possible error of 5% of 150 people from the population of 20,000 Afghan immigrants in Kashan city. SPSS and AMOS software were used for descriptive and inferential data analysis and structural equation modeling. The results showed that there is a significant relationship of 0.84 between background variables and intergenerational mobility indicators of Afghan immigrants in Kashan city. Among the contextual variables, the factor of education has the highest factor load with a weight of 0.60, and among the indicators of intergenerational mobility, the factor of institutionalized cultural capital has the highest factor load with a weight of 0.98, and the factors of embodied and objectified cultural capital jointly with a factor load of 0.84, and social trust and fatalism factors are ranked next with factor loads of 0.30 and 0.24. Therefore, after a more detailed analysis of the mentioned indicators, the amount of reading books, the amount of familiarity with foreign languages, doing sports, everyone trying to achieve what they want in the intergenerational mobility of Afghan immigrants in the city of Kashan was recognized.

Keywords: Afghan immigrants, intergenerational social mobility, cultural capital, Kashan city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • immigration
  • Kashan
  • Afghanistan
  • Iran
  • mobility
CAPTCHA Image