نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

3 دانشگاه فردوسی مشهد

10.22067/jgusd.2022.71749.1081

چکیده

هدف تحقیق حاضر، تحلیل فضایی تأثیرات فرم شهر کرج بر مصرف برق و طول خطوط شبکه برق به‌عنوان یکی از حامل‌های مهم انرژی است. نوع تحقیق کاربردی و روش مورداستفاده توصیفی_تحلیلی است.داده‌ها و اطلاعات موردنیاز به دو روش کتابخانه‌ای و مراجعه به سازمان‌ها جمع‌آوری‌شده است. نمونه آماری تحقیق برای تحلیل فضایی 173 محله شهر کرج است. از ابزار رگرسیون وزنی جغرافیا (GWR) برای تعیین تغییرات فضایی بین متغیر مستقل و وابسته استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان داد که، فرم شهر کرج در محلات مناطق پنج، یک، هفت و دو از حالت فشردگی بالایی برخوردار است. اما محلات مناطق 3 و 4 به دلیل ویلایی بودن مساکن، بالا بودن زیربنای باغ ویلاها و وجود باغ سیب و کاخ مروارید در این مناطق شهر از حالت اسپرال برخوردار است. همچنین الگوی توزیع مصرف برق با امتیاز ؛1.565435Z-Scorse= که در سطح 01/0 معنادار است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از رگرسیون وزنی محلی شاخص تراکم جمعیتی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم فرم شهر دارای بالاترین میزان اثرگذاری بر مصرف برق شهر کرج بوده است، مقدار R2 آن برابر با 78/0 است: یعنی شاخص فرم شهر با توجه به این شاخص در سطح اطمینان 95% به میزان 78 درصد از مصرف برق را توجیه می‌کند. همچنین شاخص آنتروپی به‌عنوان یکی شاخص از متغیر مستقل(فرم شهر) با (R2=0/66) دارای بالاترین میزان اثرگذاری بر طول خطوط شبکه برق شهر کرج است. بنابراین نتایج نشان داد؛ که فرم شهر کرج دارای ارتباط فضایی بیش از 50/0 درصد بر مصرف برق و طول خطوط شبکه برق شهر کرج است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of the effect of city form on energy consumption in Karaj metropolis

نویسندگان [English]

  • kiyan shakarami 1
  • mohamadrahim rahnama 2
  • Mohammad Ajza Shokouhi 3

1 Student

2 Professor

3 Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The aim of the present study is to analyze the effects of Karaj city form on electricity consumption and the length of power network lines as one of the important energy carriers. The type of research is applied and the method used is descriptive-analytical. The required data and information have been collected through the library method and reference to organizations. The statistical sample of the research is for spatial analysis of 173 neighborhoods of Karaj city. The geographic weight regression (GWR) tool has been used to determine the spatial variation between the independent and dependent variables. The results showed that the form of Karaj city is highly compact in the neighborhoods of regions five, one, seven, and two. But the neighborhoods of areas 3 and 4 have a spiral state due to the villas, the high infrastructure of the villa gardens, and the existence of the apple orchard and the pearl palace (Kakhe-e Morvariv) in these areas of the city. Also, the pattern of electricity consumption distribution with points; 1.565435Z-Scorse which is significant at the level of 0.01. Based on the results obtained from local weight regression, the population density index as one of the important indicators of city form has the highest impact on electricity consumption in Karaj, its R2 value is equal to 0.78. That is, the city form index, according to this index at the 95% confidence level, justifies 78% of electricity consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial distribution
  • Electricity Consumption
  • Weight Regression
  • Karaj City
CAPTCHA Image