نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، ایران

2 استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، ایران

3 دانشگاه رازی

چکیده

یکی از شناخته‌شده‌ترین و مخرب‌ترین سوانح طبیعی در دنیا و به‌خصوص در کشور ایران، زلزله می‌باشد. بر همین اساس مسئله ارزیابی تاب‌آوری شهری در مقابل خطر زلزله که در مطالعات شهری و شهرسازی یک مفهوم نسبتاً جدید است، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این پژوهش که با هدف ارزیابی تاب‌آوری شهر اسلام‌آبادغرب در مقابل خطر زلزله انجام شده، از دو مدل تلفیقی ترکیب خطی وزنی (WLC) و عملگر فازی گاما (Gamma) استفاده شد. همچنین جهت وزن‌دهی متغیرها از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. جهت ارزیابی تاب‌آوری شهر اسلام‌آبادغرب در مقابل زلزله با استفاده از دو مدل تلفیقی ترکیب خطی وزنی و عملگر گاما با مقادیر 3/0، 5/0 و 9/0، نقشه‌هایی در پنج کلاس با میزان تاب‌آوری خیلی‌کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی‌زیاد تهیه شد. از طرفی جهت ارزیابی دقت و صحت نقشه‌های ایجاد شده توسط مدل‌های مذکور از نتایج شاخص مجموع کیفیت (QS) استفاده شد. نتایج محاسبات ارزیابی دقت نشان داد که، مقدار شاخص مجموع کیفیت (QS) نقشه‌های تولید شده توسط عمگلرهای گامای 3/0، 5/0، 9/0 و مدل WLC به‌ترتیب 051/0، 052/0، 138/0 و 611/0 می‌باشد. با توجه به بیشتر بودن مقدار QS مدل WLC نسبت به مقدار QS عملگرهای گامای 3/0، 5/0 و 9/0، نتیجه‌گیری می‌شود که کارآمدترین و دقیق‌ترین مدل برای ارزیابی تاب‌آوری شهر اسلام‌آبادغرب در مقابل زلزله، مدل WLC می‌باشد. همچنین نقشه پهنه‌بندی تاب‌آوری تولید شده توسط مدل WLC نشان داد که نواحی غربی و جنوبی شهر اسلام‌آبادغرب از بیشترین میزان تاب‌آوری در مقابل زلزله برخوردار است و کمترین میزان تاب‌آوری مربوط به نواحی شرقی و شمال شرقی شهر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of urban resilience against earthquakes (case study of Gharb Islam abad)

نویسندگان [English]

  • Shahla Haseli 1
  • Hamidreza Pourkhabbaz 2
  • Aeizh Azmi 3

1 Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology-Iran-

2 Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan

3 Razi university

چکیده [English]

Earthquake is one of the most known and destructive natural disasters in the world and especially in Iran. Based on this, the issue of assessing urban resilience against earthquake risk, which is a relatively new concept in urban studies and urban planning, is very important. In this research, which was carried out with the aim of evaluating the resilience of the city of Islamabad-gharb against the risk of earthquake, two integrated models of weighted linear combination (WLC) and fuzzy gamma operator (Gamma) were used. Analytical Hierarchy Method (AHP) has also been used to weight the variables. In order to evaluate the resilience of the city of West Islamabad against earthquakes using two combined models of weighted linear combination and gamma operator with values ​​of 0.3, 0.5 and 0.9, maps in five classes with very low, low, medium, high and very high resilience levels. it was prepared. On the other hand, the results of total quality index (QS) were used to evaluate the accuracy of the maps created by the mentioned models. The results of accuracy evaluation calculations showed that the value of total quality index (QS) of the maps produced by gamma rounders 0.3, 0.5, 0.9 and WLC model were 0.051, 0.052, 0.138 and 0.611 respectively. is 0. Considering the higher QS value of the WLC model compared to the QS value of the gamma operators 0.3, 0.5 and 0.9, it is concluded that the most efficient and accurate model for evaluating the resilience of the city of West Islamabad against earthquake is the WLC model..

کلیدواژه‌ها [English]

  • earthquake
  • resilience
  • AHP
  • WLC
  • fuzzy logic
CAPTCHA Image