نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی ، دانشکده معماری و شهرسازی، علم و صنعت ایران

2 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

شهرها با چالشهای بسیاری روبرو هستند که یکی از این چالش‌ها بی‌توجهی به کودکان است و محلات به عنوان یکی از نطفه‌های حل مسائل شهر می‌تواند عمل کند که باید از ظرفیت‌های آن بهره برد و کودکان به ‌عنوان قشر آسیب‌پذیر باید نظر و خواسته‌ی آن‌ها در رابطه با محیط زندگیشان مورد توجه جدی برنامه‌ریزان قرار گیرد، به این دلیل که کودکان بتوانند به‌ راحتی از تمامی محله در هر زمان استفاده کنند و علایق بیشتری برای حضور در محله پیدا ‌کند. بنابراین هدف پژوهش شناسایی راهکارهای برنامهریزانه برای ایجاد محلات دوستدار کودک به‌منظور ارتقا مشارکت‌پذیری در محله پونک جنوبی تهران است که در پژوهش‌های اخیر کمتر به آن توجه شده است . بنابراین این پژوهش سعی دارد شاخص‌های مطرح شده در ابعاد مختلف محلات دوستدار کودک را با توجه به مشارکت‌پذیری مطرح نماید. روش تحقیق توصیفی –تحلیلی و نوع پژوهش از نوع کاربردی است و برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده شد که 380 پرسش نامه با توجه به جمعیت هر یک از بلوک‌ها به روش تصادفی ساده بین ساکنان محله با جامعه آماری 35408 نفر به دلیل اصل یکسانی و عدالت در انتخاب افراد در نمونه مطالعاتی برگزیده شده است و برای تحلیل پرسشنامه از تحلیل رگرسیونی استفاده شد یافته‌های تحقیق نشان داد که میزان انجام فعالیت‌های متنوع توسط کودکان در بعد کالبدی، ایمنی کودک در برابر اتومبیل در بعد حمل‌و‌نقل، تعلق خاطر کودکان به محله در بعد اجتماعی، تنوع فعالیت کودک در بعد مسکن بیشترین امتیاز و توجه به رنگ‌های موردعلاقه کودکان در بعد کالبدی، تهویه مسکن در بعد مسکن و میزان آلودگی صوتی در بعد محیطی کمترین امتیاز را کسب کرده‌اند. درنتیجه می‌توان با مشارکت کودکان در مراحل مختلف برنامه‌ریزی، محلات را به مکانی طبق میل و خواسته کودک تبدیل کرد که امنیت، ایمنی، حس تعلق، حضور‌پذیری، تعاملات اجتماعی در آن بالاست

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

planning child-friendly neighborhoods with an emphasis on participation; The study sample of South Ponk neighborhood of Tehran

نویسندگان [English]

  • shifteh farokhi 1
  • seyyed majid mofidi shemirani 2
  • samaneh jalilisadrabad 3

1 Master's student, Faculty of Architecture and Urban Planning, Science and Industry of Iran

2 Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

3 school of architecture and environmental design,IUST

چکیده [English]

Cities are facing many challenges, one of these is the neglect of children, and neighborhoods can act as one of the seeds of solving the city's problems, and its capacities should be used, and children as a stratum. Vulnerable people's opinions and wishes regarding their living environment should be given serious attention by planners, Therefore, the aim of the research is to identify planning strategies for creating child-friendly neighborhoods in order to promote participation in the southern Ponk , which has received less attention in recent researches tries to present the indicators raised in different dimensions of child-friendly neighborhoods with regard to participation. The method of descriptive-analytical research and the type of research is applied and to determine the sample size, Cochran's method was used, which was 380 questionnaires according to the population of each of the blocks by a simple random method among the residents of the neighborhood with a statistical population of 35408 people because The principle of equality and justice has been chosen in the selection of people in the study sample, and regression analysis was used to analyze the questionnaire. The research findings showed that the amount of performing various activities by children in the physical dimension, the child's safety against cars in the transportation dimension. For example, children's sense of belonging to the neighborhood in the social dimension, the variety of children's activities in the housing dimension have the highest score, attention to children's favorite colors in the physical dimension, housing ventilation in the housing dimension, and the amount of noise pollution in the environmental dimension have the lowest score. are As a result, with the participation of children in different stages of planning, neighborhoods can be transformed into a place according to the wishes of the child, where security, safety,and social interactions are high

کلیدواژه‌ها [English]

  • neighborhood "
  • friend "
  • child"
  • participation"
  • "
  • Punk"
CAPTCHA Image