نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 شهید چمران اهواز

3 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

شهروندان نقش آفرینان اصلی شهر هستند و برخورداری افراد از فضاهای شهری حق به شهر آنان را تعیین می‌کند. عوامل متعددی بر حق شهروندان از شهر تأثیر دارند، که فضاهای شهری و جنسیت از مهم‌ترین آن‌ها می‌باشند. در این پژوهش نمونه 680 نفری از شهر اهواز گردآوری شد و از آن‌ها در مورد شاخصه‌های حق به شهر مانند تخصیص فضا، حق امنیت، مشارکت در مدیریت شهر، و حمایت اجتماعی به کمک پرسشنامه‌ای محقق ساخته، پرسش گردید. از تحلیل تناظر و همچنین واریانس چند متغیری دوراهه برای تحلیل داده‌ها استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که منطقه 2 و 3 شهری اهواز از لحاظ حق به شهر در طیف برخوردار، مناطق 1 و 4 در طیف نیمه برخوردار، و مناطق 5، 6، 7، 8 در طیف محروم قرار گرفته‌اند. جنسیت عامل تعیین کننده‌ای در حق به شهر اهواز است، به طوری که میانگین حق به شهر زنان 5/22 و برای مردان 36 محاسبه شد. فضاهای سکونتی نیز در کاهش یا افزایش حق به شهر تاثیرگذار هستند به طوری که میانگین حق به شهر مناطق برخوردار به اندازه 30 واحد بیشتر از مناطق محروم می باشند. جنسیت، تفاوت فردی تعیین کننده‌ای برای حق به شهر در شهروندان اهوازی است، بنابراین سیاست گذاران و طراحان شهری می بایست به تفاوت‌های فردی از جمله جنسیت توجه کرده و برای تخصیص مناسب فضا، امن سازی ، و افزایش مشارکت‌های شهری برنامه‌ای مشخص داشته باشند. همچنین به طراحی بهتر فضاها، حمایت از شهروندان، و مدیریت بهینه به منظور تقسیم عادلانه فضای شهری اهواز بر اساس جنسیت بپردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring the indicators of the right to the city: gender discrimination in the urban spaces of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Saeid amanpour 1
  • Mostafa Mohammadi Dehcheshmeh 2
  • Mojtaba Jahani Far 3
  • MARYAM AZADBAKHT 1

1 Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Shahid Chamran University of Ahvaz

3 Assistant Professor in Educational Assessment Department of Education, Faculty of Education and Psychology Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

Citizens are the main city actors, and the degree to which people enjoy urban spaces and its facilities determines their city rights. urban spaces and gender are among the most important to determine city rights. A sample of 680 people was collected from Ahvaz and they were asked questions about the important indicators of the right to the city, such as the allocation of space, the right to security, participation in city management, and social support. CA and MANOVA were used for data analysis. The results showed that Ahvaz areas no.2 and 3 are in the to privileged spectrum, areas no.1 and 4 are in the semi-privileged spectrum, and areas no.5, 6, 7, 8 are in the deprived. The findings showed that the gender is a determining factor in having the city right, so that the average women city right Ahvaz is 22.5 and for men 36. Also, residential spaces are also effective in changing the city right. so that the average city right in the Ahvaz privileged areas is 30 units higher than the deprived. As a result, gender is a determining factor for the city right in the Ahvaz citizens so policy makers and urban planners should pay attention to the citizens individual differences, including gender, and have a specific plan for the proper space allocation, securing spaces, and increasing urban participation. Also, they should emphasis on the better city spaces design, citizens support, and optimal management in order to divide Ahvaz's urban space fairly based on gender.

کلیدواژه‌ها [English]

  • right to the city
  • Women'؛ s
  • gender difference
  • allocation of urban spaces
  • Ahvaz
CAPTCHA Image