نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری

2 حکیم سبزواری

10.22067/jgusd.2023.69743.1029

چکیده

توجه به کودکان و نیازهای اجتماعی آنان در بافت شهرها و محله‌ها یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی جامعه امروز است چرا که اغلب فضاهای شهری فاقد کیفیت برای استفاده از کودکان و نوجوانان می باشند. لذا در پی چنین ضرورتی پژوهش حاضر بر آن است تا به ارزیابی معیارهای شهر دوستدار کودک در شهر جدید گلبهار بپردازد. پژوهش حاضر از نوع، کاربردی _ توسعه‌ای و از نظر روش توصیفی _ تحلیلی و پیمایشی می باشد که جامعه آماری شامل کودکان 7 تا 15 سال می باشد که حجم نمونه 312 نمونه تعیین گردیده است. نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای بوده به صورتی‌که از هر محله 4 بلوک جهت نمونه انتخاب شده است. ضریب پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ با مقدار 8/0 تأیید شده است و جهت تجزیه و تحلیل شاخص‌ها از آزمون t تک نمونه‌ای، تحلیل رگرسیون و تحلیل مشارکتی کودکان (نقاشی شهر مورد علاقه) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخصهای شهر دوستدار کودک در شهر جدید گلبهار در سطح مطلوبی نمی باشد، احساس تعلق در کودکان شهر مورد مطالعه در سطح پایینی است، تمایل به مشارکت در کودکان در سطح مطلوبی می باشد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می‌دهد که شاخص دسترسی بیش‌ترین تأثیر و بعد از آن شاخص‌های طراحی، اجتماعی و محیطی- کالبدی در اولویت‌های دوم و سوم تأثیر فزاینده ای را بر تحقق شهر دوستدار کودک خواهند داشت. همچنین کودکان در نقاشی شهر مورد علاق شان فضای سبز و امکانات بازی و سرگرمی را مد نظر داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of child-friendly city criteria in new cities, studied: Golbahar new city

نویسندگان [English]

  • m z 1
  • Maliheh moradpure 2
  • Hadi Hosseini Hadi Hosseini 1

1 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Hakim Sabzevari University

2 hakim

چکیده [English]

Attention to children and their social needs in the context of cities and neighborhoods is one of the most important issues facing society today because most urban spaces lack the quality for the use of children and adolescents. Therefore, following such a necessity, the present study intends to evaluate the criteria of a child-friendly city in the new city of Golbahar. The present research is of applied-developmental type and in terms of descriptive-analytical and survey method. The statistical population included children aged 7 to 15 years and the sample size was 312 samples. Sampling is a multi-stage cluster method in which 4 blocks are selected from each neighborhood for sampling. Its reliability coefficient was confirmed by Cronbach's alpha test with a value of 0.8 and one-sample t-test, regression analysis and children's participatory analysis (drawing of the city of interest) were used to analyze the indicators. The results of this study show that the indicators of child-friendly city in the new city of the Golbahar are not at a desirable level, the sense of thebelonging in the children of the studied city is at a low level, the tendency to participate in children is at a desirable level. The results of multivariate regression analysis show that the access index has the greatest impact and then the design, social and environmental-physical indicators in the second and third priorities will have an increasing impact on the realization of a child-friendly city. The children also considered green space and play and entertainment facilities in painting their favorite city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • new city
  • child
  • Child friendly city
  • new city Golbahar
  • Clustering method
CAPTCHA Image