نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 بابلسر - مازندران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد آمایش شهری

3 دانشگاه مازندران بابلسر

4 گروه مهندسی عمران، دانشگاه البرز

چکیده

مسکن به عنوان یک عنصر تعیین کننده در سازمان اجتماعی فضا، در شکل گیری هویت فردی، روابط اجتماعی و اهداف جمعی افراد نقش موثری دارد. امروزه شهرهای ایران با فقر مسکن درابعاد اقتصادی، کالبدی و اجتماعی روبرو هستند که هریک از این ابعاد نیز دارای شاخص های متفاوتی با هم می باشند. در مناطقی که گروه های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه ساکن هستند وضعیت نامناسب است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی می‌باشد. جهت تنظیم مبانی نظری منابع اسنادی مورد مطالعه قرار گرفت و داده های خام پژوهش از بلوک های آماری شهر بیجار در دو سال 1385 و 1395 مرکز آمار ایران استخراج شده است. با روش تحلیل عاملی در محیط نرم افزار SPSS برای دوره 1385، ده شاخص به 2 عامل و برای دوره 1395، شش شاخص به دو عامل تقسیم شده اند. همچنین با تولید نقشه پهنه بندی از طریق GIS مشخص شد که که پهنه های فقر مسکن در دوره 1385 در قسمت های مرکزی محله بلوار، قسمت جنوب غربی محله بادامستان و فرحی و قسمت جنوبی شهر محله سراب را شامل می‌شود و در دوره 1395 در بیشتر نواحی شهر از جمله: محله الماسیه، قسمت شرقی محله یارمجه و جنوب شرقی ریگ سیاه را شامل می‌شود. در مقابل پهنه‌های رفاه مسکن در سال 1385 قسمت های شرقی محله یارمجه، شمال شرقی محله تخت سفلی و تخت علیا، قسمت غربی محله مهدیه و شمال غربی محله حلوایی را شامل می‌شود و در سال 1395 که در قسمت های شمال شرقی محله تخت سفلی و تخت علیا و شمال غربی محله حلوایی مشاهده می‌شود. با توجه به درصد تغییرات طی 10 سال می توان نتیجه گرفت که وضعیت مسکن بهبود نیافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparing and analyzing urban housing poverty indicator according based on geographical distribution (Case study: Bijar city)

نویسندگان [English]

  • sedigheh Lotfi 1
  • Behnaz Mohamayari 2
  • Mohammad Soleymani 3
  • Sirvan Maleki 4

1 1Avenue, 12 Street, Daryakenar, Babolsar, Iran

2 University of Mazandaran

3 University Of Mazandaran

4 Department of Civil Engineering, University of Alborz

چکیده [English]

Housing plays an effective role in the development of individual identity, social relations and collective goals of people as a determining element in the social organization of space. Today, Iranian cities are facing housing poverty regarding economic, physical and social dimensions. In areas where low-income groups and vulnerable sections of society live, the situation is unfavorable. The current research is applied in terms of purpose and descriptive and analytical in terms of methodology. To set the theoretical foundations, documentary sources were studied and the raw data of the research was extracted from the statistical blocks of Bijar city in 2006 and 2016. To analysis the data SPSS was used and the factor analysis model applied to show the interdependencies of data and assumed that complex variables reduced to a few important dimensions. Ten indicators were divided into two factors for the period of 2006 and six indicators were divided into two factors for the period of 2016, Also, by producing a zoning map through GIS, it was found that the areas of housing poverty in the period of 2006 are in the central parts of Boulevard neighborhood, the southwestern part of Badamestan and Farhi neighborhoods, and the southern part of the city, Sarab neighborhood. The neighborhoods of Almasieh and Yaramjeh in eastern part, and in the southeastern part of Rig Siah in the period of 2016. While the housing welfare zones in 2006 included the eastern parts of Yaramjeh neighborhood, the northeastern parts of Takht Sofeli and Takht Alia neighborhoods, the western part of Mahdieh neighborhood and the northwestern part of Halvai neighborhood, and in 2016, in the northeastern parts of Takht neighborhood. Regarding the percentage of changes over 10 years, it can be concluded that the housing situation has not been improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing poverty
  • urban neighborhoods
  • factor analysis
  • economic and social dimensions
  • Bijar city
CAPTCHA Image