نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشگاه زنجان

چکیده

مسائل و مشکلات ناشی از توسعه و گسترش فضایی شهرها و سیاست‌های تصمیم‌گیری با رویکردهای سنتی نه تنها سبب گردیده محلات مستعد توسعه از حقوق برابری برخوردار نباشند، بلکه باعث تخریب فضاهای میراث‌دار شهری شده‌اند. رویکرد انتقال حق توسعه تکنیک بازاری است جهت فراهم کردن سازوکارهای قانونی، اقتصادی، اجتماعی و غیره در راستای انتقال حقوق توسعه به سایر نقاط شهری است. از این رو پژوهش حاضر با تکیه بر رویکرد حاضر، درصدد کاربست این مفهوم در توسعه فضاهای شهری زنجان است. روش تحقیق پژوهش حاضر براساس نوع، توصیفی-تحلیلی بوده و براساس هدف کاربردی-توسعه‌ای است. سعی برآن است نواحی مناسب برای اجرای رویکرد انتقال حق توسعه شناسایی و نواحی مستعد نیز براساس مدل تصمیم‌گیری ویکور رتبه‌بندی گردد. حجم و تعداد نمونه براساس روش گلوله برفی انجام و 20 پرسشنامه تکمیل گردید. جهت اجرای مدل، تهیه و تحلیل نقشه‌های موضوعی از نرم افزارهای ArcGIS و Excel استفاده شد. نتایج نشان داد که پیش‌بینی‌های توسعه آتی شهر براساس ضوابط پهنه‌بندی متفاوت‌تر از وضعیت موجود بوده و پهنه‌های ارسالی توسعه در مرکز و جنوب شهر(منطبق بر نواحی 1-1، 2-1 و 3-1) قرار گرفته است. نواحی با رتبه مطلوبیت بالا برای دریافت توسعه شامل محلات گلشهرکاظمیه فاز 1 تا 8، شهرک کارمندان، کوی فرهنگ، شهرک آزادگان، شهرک رجایی و کوچمشکی حاصل شده که طبق ضوابط شهرسازی، مستعد توسعه با توجه به سیاست-های بلندمرتبه‌سازی هستند. می‌توان نتیجه گرفت که اجرای پروژه انتقال حق توسعه در درجه اول نیازمند تعریف تشکیلات اجرایی در بدنه مدیریت شهری و پیش‌بینی در طرح‌های توسعه شهری با رویکرد برابری اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Utilization of the Transfer Development Right Approach in Zanjan City

نویسندگان [English]

  • Azim Alishae 1
  • saeed najafi 2
  • mohammad taghi heydari 2

1 Payamnoor University

2 university of Zanjan

چکیده [English]

Expansion and spatial development of cities issues with traditional approaches not only caused equal rights between susceptible neighborhoods to development, but also caused the destruction of urban inherited spaces. transfer development rights approach is a market technique to provide legal, economic, social mechanisms etc in order to transfer development rights to others. the aim of research is to apply concept in urban spaces of Zanjan City. the method of the research based on type is descriptive-analytical and based on purpose is practical-developmental. It is trying to identify the suitable areas for the implementation of the transfer development right approach and rank the susceptible areas based on the Vikor model. the number of samples based on the snowball method were completed 20 questionnaires. For implementing model, prepareing and analyzeing thematic maps used ArcGIS and Excel software. The results showed that, predictions of the future development based on the zoning criteria are more different than the existing situation and the proposed development zones is placed in the center and south of the city(corresponding to areas 1-1, 1-2 and 1-3). The areas with high rating for receiving development include Golshahr Kazimieh Phases 1 to 8, Karmandan , Koy Farhang, Azadegan, Rajaei and Kochmashki which according to urban planning regulations and high-rise building policies are susceptible to development. It can be concluded that firstly the implementation of the transfer development right project requires the definition of the executive organization in the urban management framework and forecasting social equality approach in the urban development plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transfer Development Right Approach
  • Multi-criteria Decision Model
  • VIKOR
  • Social Equality
  • Zanjan City
CAPTCHA Image