نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر دفتر تسهیلگری و توسعه محلی

2 دانشجو

چکیده

چکیده

با بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی، ظرفیت جامعه برای استفاده و تغییر شکل سیستم بهره‌وری شهری، توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات(عدالت شهری)، واکنش به انواع فشارها و مشکلات شهری، افزایش مشارکت اجتماعی و ادامه استفاده و تداوم برنامه های شهری(ثبات)، افزایش خواهد یافت. لذا در همین راستا هدف این پژوهش تحلیل ساختاری روابط عدالت شهری و برنامه‌ریزی رقابت‌پذیر با تأکید بر نقش واسطه‌ای سرمایه اجتماعی در شهر ارومیه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری نیز کلیه مدیران رده بالا و میانی، معاونین و کارشناسان تخصصی مناطق 5 گانه شهرداری ارومیه به تعداد 545 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری این پژوهش( 225 نفر) به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های استاندارد شده عدالت شهری، برنامه‌ریزی رقابت‌پذیر و سرمایه اجتماعی بود. روایی ابزار از نظر متخصصین و پایایی مطابق آلفای کرونباخ گزارش شده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها مدل‌یابی معادلات ساختاری بود که نتایج حاصل از آن نشان داد که اثر مستقیم عدالت شهری بر برنامه‌ریزی رقابت پذیر (31/0) و سرمایه اجتماعی(62/0) مثبت و معنادار است. ؛ اثر مستقیم سرمایه اجتماعی بر برنامه‌ریزی رقابت پذیر (41/0) مثبت و معنادار است. همچنین اثر غیر مستقیم عدالت شهری بر برنامه‌ریزی رقابت پذیر با میانجیگری سرمایه اجتماعی(25/0) مثبت و معنادار است. در نهایت در راستای تبیین نتایج فرضیه های پژوهش باید گفت دست یابی به یک شهر با توان رقابت پذیری بالا یک اقدام یکپارچه است که با بهره گیری از عدالت شهری و سرمایه اجتماعی به عنوان موتور محرکه توسعه شهری، باعث اصلاح شرایط و دستیابی به ارتقای رقابت پذیری شهری را هدف قرار می دهد. بنابراین عدالت شهری بعنوان یک رویکرد نوین و دیدگاه صراحتاً مثبت در مدیریت شهری می‌تواند با ایجاد سرمایه اجتماعی در شهر زمینه ارتقای برنامه‌ریزی رقابت‌پذیر در کلانشهر ارومیه را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Structural Analysis of Relations of Urban Justice and Competitive Planning With Emphasis on The Mediating Role of Social Capital (Case Study of Urmia)

نویسندگان [English]

  • hatem parnian 1
  • Zakaria Ahmadian 1
  • Roya Kamelnia 2

1 Director of the Office of Facilitation and Local Development

2 Student

چکیده [English]

By taking advantage of social capital, the capacity of society to use and change the shape of the urban productivity system, fair distribution of opportunities and facilities (urban justice), response to all kinds of urban pressures and problems, increasing social participation and continuing the use and continuity of programs Urban (stability), will increase. Therefore, in this regard, the aim of this research was to analyze the structural relations of urban justice and competitive planning with an emphasis on the mediating role of social capital in the city of Urmia. The method of the descriptive research was correlation type and the statistical population was all high and middle level managers, assistants and specialized experts of the 5 regions of Urmia Municipality with the number of 545 people, using the Morgan table, the statistical sample of this research (225 people) was selected by sampling method. It was randomly selected. The tools of data collection were standardized questionnaires of urban justice, competitive planning and social capital. The validity of the tool is reported according to experts and reliability according to Cronbach's alpha. The method of data analysis was structural equation modeling, the results of which showed that the direct effect of urban justice on competitive planning (0.31) and social capital (0.62) is positive and significant. ; The direct effect of social capital on competitive planning (0.41) is positive and significant. Also, the indirect effect of urban justice on competitive planning with the mediation of social capital (0.25) is positive and significant. Therefore, urban justice as a new approach and an explicitly positive perspective in urban management can provide the basis for promoting competitive planning in the metropolis of Urmia by creating social capital in the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban justice
  • competitive planning
  • social capital
  • metropolis
  • Urmia
CAPTCHA Image