نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه توسعه پایدار شهری و منطقه ای جهاددانشگاهی خراسان رضوی

2 دانش آموخته دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

روند رو به افزایش و تمایل به سرمایه‏گذاری در بخش ساخت بلندمرتبه‏ها در کلانشهر مشهد، منجر به ساخت بلندمرتبه‏هایی شده که فاقد هرگونه ضوابط و معیارهای اکولوژیک می‏باشد. این مقاله با هدف ارتقاء کیفیت ساخت‏و‏ساز و کاهش مصرف منابع و اتلاف انرژی در بخش عظیم بلندمرتبه سازی، سعی دارد با بهره‏گیری از نظریه شهر اکولوژیک و استاندارد بین المللی HQE ، معیارهای طراحی ساختمان‏های بلندمرتبه سبز را از طریق نمونه‏گیری هدفمند در سه بلندمرتبه بنام شهر مشهد مشخص کند و چشم‏انداز تفکر اکولوژیکی را روشن نماید. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و اطلاعات مورد نیاز به دو صورت اسنادی و میدانی جمع‏ آوری شده‏است. لذا 14 هدف خرد در قالب چهار گروه اهداف و دو گروه عمده محیط پیرامونی و درونی ارزیابی و امتیاز کسب شده نهایی نشان دهنده وضعیت اکولوژیک بنا می‏باشد. نتایج نشان می‏ دهد تقریبا در هیچ یک از برج‏ها به طراحی اکولوژیک و اصول آن توجه نشده و مواردی چند نیز که از استاندارد HQE و نظریه شهر اکولوژیک در این برج‏ها اجرا شده، نه به دلیل وجود تفکر اکولوژیک، که به دلیل ایجاد تمایز با سایر بناها و گرانتر ساختن هر مترمربع بنا جهت فروش می‏ باشد و فرضیه تحقیق مبنی بر احتمال عدم وجود تفکر و چشم‏انداز اکولوژیک در ساخت بلندمرتبه‏ های مشهد تایید می‏ گردد. لذا مهمترین پیشنهادات مقاله آشنا ساختن مدیران شهری و برج‏سازان به اهمیت شهر اکولوژیک و معماری سبز، تصویب قوانین و مقررات طراحی اکولوژیک و اعمال ضابطه‏ های تشویقی در برج‏ هایی با رعایت آیین‏ نامه طراحی اکولوژیک، می‏ باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measurement of urban ecology criteria in high-rise buildings of Mashhad based on HQE international standard

نویسندگان [English]

  • farzaneh razzaghian 1 2
  • mohammad rahim rahnama 3
  • Mohhamad Ajza shokouhi 4

1 ferdowsi university of mashhad, Academic Staff of Urban and regional Planning Research Group of Academic Center for Education, Culture & Research Khorasan Razavi

2

3 Professor of Geography Department, Ferdowsi University of Mashhad

4 Associate Professor of Geography Department, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

This paper aims to improve the quality of construction, reduce resource consumption and energy waste in vast part of construction and high- rise buildings in Mashhad metropolitan as the second metropolis in Iran. HQE indicators as one of the international sustainable standards and green architecture, that mean "high quality environmental” uses in this article as Fundamental principles, and Eco city Theory and design criteria of high- rise buildings are used. The comparison of the principles with three important and famous high-rise buildings which named Baran, Armitaj and Darvishi Hotel specified the difference. Also has clarified the ecological thinking in high-rise building. So, using analytical methods,40 criteria, 14 secondary targets in 4 basic target groups of "ecological construction", "ecological management", "Comfort" and "health" in two main groups of external environment and internal environment has been assessed. The final scores represent the rate of green buildings. Completing the questionnaires and interviews with managers, residents and a group of design engineers indicates that almost none of the towers have considered the green architecture principles. Few cases of HQE parameters are implemented in the Tower not for the ecological thinking but for providing welfare in order to distinguish it from other buildings and make more expensive per square meter buildings for sale. So the hypothesis of the research confirmed which that is no possibility of ecological thinking and green architecture building in Mashhad high-rise towers. So the main recommendations of this paper are: introduce the importance of green cities and green architecture to city managers and high- rise builders, Adoption of legislation and regulations of green design and apply incentive criteria in green design towers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-rise
  • building
  • ecological
  • city
  • theory
CAPTCHA Image