نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گیلان

2 دانشگاه غیرانتفاعی اپادانا واحدشیراز

3 پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

چکیده

سالمندان نیازهای متفاوتی نسبت به دیگر گروه‌های سنی جامعه دارا هستند که کمتر به این نیازها در فضاهای شهری توجه شده است. با توجه به مفهوم همه‌شمول بودن فضاهای شهری، سالمندان نیز ازجمله اقشار موردتوجه در جامعه می‌باشند که کمتر مطالعه‌ای بر حضور آن‌ها در محیط‌های عمومی پرداخته است. این پژوهش باهدف بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر شکل‌گیری فرم و هندسه فضاهای شهری، در پی افزایش حضور سالمندان در این‌گونه مکان‌ها می‌باشد. به‌منظور انجام این مطالعه در میان محلات مختلف در کلان‌شهر سالمند پذیر شیراز، محله سردار جنگل با توجه به جمعیت بیشتر سالمند در منطقه یک به‌عنوان نمونه آماری برای تحلیل کمی انتخاب شد. با توجه به چهارچوب مفهومی مطالعه، داده‌ها در سه حوزه امنیت، کالبد و اجتماع مورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرارگرفته‌اند. در تجزیه‌وتحلیل استنباطی با استفاده از آزمون فریدمن، شاخص عزت‌نفس و احترام بیشترین و شاخص آشنایی کمترین مطلوبیت را به‌منظور حضور پذیری سالمندان در محله دارا می‌باشد. مقایسه تطبیقی نتایج با مطالعات گذشته نشان داد که دو متغیر شادکامی و امیدواری که از زیرشاخه‌های مطرح در بحث عزت‌نفس سالمندان می‌باشند بیشترین اثر در استفاده سالمندان از فضاهای شهری دارا می‌باشند. اگرچه در مطالعات گذشته به اهمیت متغیرهایی همچون آشنایی به منطقه، نسبت ارتفاع به پهنه، مقیاس انسانی و تعلق به محیط اشاره‌شده است، نتایج مطالعه نشان‌دهنده اولویت کمتر این شاخصه‌ها در بین سالمندان می‌باشد. به‌منظور بهبود وضعیت فعلی و افزایش حضور پذیری سالمندان با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، تقویت هندسه فضاها برای مکث و گرد هم آمدن سالمندان، توجه به خط آسمان برگرفته از فرم و هندسه ساختمان‌ها در کوی‌های منتهی به خیابان‌های اصلی محله پیشنهادشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of factors affecting the formation of geometry and form of urban spaces to increase the attendance of the elderly; A case study of district one of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Ardalan Aflaki 1
  • Fateme shirazbakht 2
  • naser rezaee 3

1 Assistant Professor at the University of Guilan

2 Apadana Non-Profit University, Shiraz Branch

3 University of Tehran

چکیده [English]

The elderly has different needs compared to other age groups in the society, and these needs have not been paid attention to in urban areas. According to the concept of inclusiveness of urban spaces, the elderly is also one of the interested groups in the society, which has not been studied much on their presence in public environments. This research aims to investigate the factors affecting the formation of the form and geometry of urban spaces, in order to increase the presence of the elderly in such places. In order to conduct this study among different neighborhoods in the elderly-friendly metropolis of Shiraz, Sardar Jangal neighborhood was selected as a statistical sample for quantitative analysis due to the larger population of elderly people in region 1. According to the conceptual framework of the study, the data in three areas of security, physical characteristic and society have been statistically analyzed. In the inferential analysis using Friedman's test, the self-esteem and respect index is the highest and the familiarity index is the least favorable for the presence of the elderly in the neighborhood. The comparative comparison of the results with previous studies showed that the two variables of happiness and hope, which are among the sub-fields discussed in the discussion of the self-esteem of the elderly, have the greatest effect on the use of urban spaces by the elderly. In order to improve the current situation and increase the presence of the elderly according to the obtained results, strengthening the geometry of the spaces for the elderly to pause and gather, paying attention to the skyline derived from the form and geometry of the buildings in the alleys leading to the main streets of the neighborhood is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban space
  • eldery people
  • Residents'
  • presence
  • Urban form and geometry
  • Inclusive design
CAPTCHA Image