نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 فردوسی مشهد

چکیده

مطالعه حاضر بر تاثیر برنامه ریزی شهری جهت ارتقا سلامت خواب بانوان شهر مشهد با بهره گیری از فضاهای سبز شهری تاکید مینماید. با مطالعه پیشینه، ارتباط بین فضای سبز و سلامت خواب مشخص شد. همچنین مشخص گردید که سلامت خواب بر سلامت جسمانی نیز اثرگذار است و مدل تحقیق بر این مبنا رسم گردید. هر یک از این ابعاد متغیر پنهان هستند و به منظور برازش متغیرهای پنهان از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار آموس استفاده شد. از آنجا که افراد با وضعیت اجتماعی_ اقتصادی پایین به احتمال زیاد از اختلالات خواب رنج می برند لذا سه منطقه درآمدی مختلف مشهد به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شدند و بر اساس فرمول کوکران 400 نفر از بانوان آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت و فضای سبز از 4 بعد دسترسی، حضور، امکانات و حفاظت بررسی شد. همچنین آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر 0.9 بدست آمد. نتایج پژوهش نشان می دهد که براساس شاخص RMSEA=0.9 مدل طراحی شده بر داده های جامعه مورد مطالعه منطبق است. همچنین اثرگذاری فضای سبز بر سلامت خواب و سلامت خواب بر سلامت جسمانی تایید گردید. در ارتباط با ابعاد تشکیل دهنده فضای سبز، ابعاد حفاظت و امکانات بیشترین اثرگذاری را دارند. یافته های این مطالعه برای برنامه ریزان و مدیران شهری کاربردهای مهمی دارد زیرا کیفیت محیط های شهری و مخصوصا فضاهای سبز و ماهیت توسعه از عوامل اصلی سلامت هستند. واژگان کلیدی: سلامت خواب ، بانوان مشهد، فضای سبز شهری، مدل معادلات ساختاری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Improving the Sleep Health of Mashhad Women by Using Urban Green Spaces

نویسندگان [English]

  • lia shaddel 1
  • Mohammad Rahim Rahnama 1
  • Omid Ali Kharazmi 2

1 ferdowsi university of mashhad

2 ferdowsi university of mashhad

چکیده [English]

TThe present study emphasizes the impact of urban planning to improve the sleep health of women in Mashhad by using urban green spaces. By studying the literature, the relationship between green space and sleep health was determined. It was also found that sleep health has an effect on physical health and the research model was drawn based on this. Each of these dimensions are hidden variables, and in order to fit the hidden variables, the structural equation model was used in the Amos software. Since people with low socio-economic status are likely to suffer from sleep disorders, three different income areas of Mashhad were considered as the statistical population and based on the Cochran formula, 400 of their women were selected as samples. Data collection was done using a questionnaire tool and the green space was examined from the 4 dimensions of access, presence, facilities and protection. Also, the Cronbach's alpha of the questionnaire was equal to 0.9. The research results show that based on the RMSEA=0.9 index, the designed model is consistent with the data of the studied population. Also, the effect of green space on sleep health and sleep health on physical health was confirmed. In relation to the dimensions of the green space, the dimensions of protection and facilities have the most effect. The findings of this study have important applications for urban planners and managers because the quality of urban environments and especially green spaces and the nature of development are the main factors of health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sleep health؛ Structural Equation Modeling؛ urban green space؛ women
  • Mashhad
CAPTCHA Image