نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

4 استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

چکیده

بلندمرتبه‌سازی و ساخت ساختمان‌های بلند یکی از رویه‌های ساخت‌وساز در دنیای امروزی است. گران شدن زمین و کمبود آن از جمله مهم‌ترین دلایل برای روی آوردن به این سبک از ساخت‌وسازها می‌باشد. باتوجه به شرایط خاص این نوع ساختمان‌هاء مسأله تغییرات محیط شهری در آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات بلندمرتبه‌سازی بر تغییرات محیط شهری نمونه موردی محله کیانپارس شهر اهواز است. پژوهش از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر نتایج کاربردی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه و پرسشنامه است. با مرور جامع پیشینه پژوهش و نظرخواهی از خبرگان، تعداد 40 کارشناس و متخصص بلند مرتبه‌سازی شهری و امور شهری شناسایی و سپس روابط درونی بین این توانمندسازها با استفاده از روش ISM، بررسی گردید. نتایج پژوهش نشان داد که پس از تحلیل داده‌ها، این شاخص‌ها در3 سطح مختلف طبقه‌بندی شدند. اقتصادی، کالبدی، زیرساخت، عملکردی - اقتصادی، کالبدی – فضایی در سطح بالا (سطح1) قرارگرفت، که اساسی‌ترین و مهم‌ترین شاخص‌های بلند مرتبه‌سازی محله کیانپارس اهواز می‌باشد، که ‌به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر سایر شاخص‌ها تاثیرمی‌گذارد، از این رو ضروری است‌ مورد توجه جدی مدیران و برنامه‌ریزان شهری قرارگیرد. نتایج این پژوهش به تصمیم‌گیران امور شهری کمک می‌کند تا بتوانند جهت اثرات مثبت بلندمرتبه‌سازی بر تغییرات محیط شهری، تصمیمات هوشمندانه‌تری اتخاذ و مسیر مناسب‌تری را جهت توسعه صنعت بلند مرتبه‌ساری در محله کیانپارس شهر اهواز، انتخاب نمایند. نتایج این پژوهش به تصمیم‌گیران امور شهری کمک می‌کند تا بتوانند جهت اثرات مثبت بلندمرتبه‌سازی بر تغییرات محیط شهری، تصمیمات هوشمندانه‌تری اتخاذ و مسیر مناسب‌تری را جهت توسعه صنعت بلند مرتبه‌ساری در محله کیانپارس شهر اهواز، انتخاب نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Impacts of High-Rise Construction on Urban Environment Changes (Case Study: Kianpars Neighborhood, Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • Niloofar Azarbarzin 1
  • Naficeh Marsousi 2
  • Amirhossein Halabian 3
  • Mustafa Shahini Far 4

1 PHD Student of Department of Geography, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor,Department of Geography, Payame Noor University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor,Department of Geography, Payame Noor University, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Geography, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

High-rise construction and construction of tall buildings is one of the construction procedures in today's world. Expensive land and its scarcity are among the most important reasons for turning to this style of construction. According to the special conditions of these types of buildings, the issue of changes in the urban environment is very important in them. For this purpose, the aim of the present study is to analyze the effects of high-rise construction on changes in the urban environment of the case study of Kianpars neighborhood in Ahvaz city. The research is descriptive-survey in terms of nature and method and practical in terms of results. Data collection tools are interviews and questionnaires. By comprehensively reviewing the background of the research and soliciting opinions from experts, the number of 40 high-ranking experts and specialists in urban development and urban affairs were identified, and then the internal relationships between these enablers were investigated using the ISM method. The research results showed that after analyzing the data, these indicators were classified in 3 different levels. Economic, physical, infrastructure, functional-economic, physical-spatial were placed at the high level (level 1), which are the most basic and important indicators of the high-ranking development of Kianpars neighborhood of Ahvaz, which directly and indirectly affects other indicators, therefore it is necessary to receive the serious attention of managers and urban planners. The results of this research help the decision-makers of urban affairs to be able to make smarter decisions and choose a more appropriate path for the development of the high-rise building industry in Kianpars neighborhood of Ahvaz city for the positive effects of high-rise construction on the changes in the urban environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-rise building
  • urban environment
  • interpretative-structural modeling (ISM)
  • MICMAC software
  • Kianpars neighborhood of Ahvaz
CAPTCHA Image