نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 گروه مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

با پشتیبانی فناوری های اطلاعات و ارتباطاتی جدید، مردم می توانند تجارب سفرشان را با دیگران در شبکه های اجتماعی و وب سایت های گردشگری به اشتراک گذارده و از این کار لذت می برند. اطلاعات استخراج شده از این منابع حتی جریان های سفر در سطح دنیا را هدایت می کند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر انگیزه به اشتراک گذاری تجارب سفر در رسانه های اجتماعی توسط گردشگران شهر شیراز است. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی است،داده های میدانی با استفاده از پرسشنامه تبادل تجربیات سفر در رسانه های اجتماعی اولیویرا و همکاران (20۲۰) به روش پیمایشی گردآوری شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل همه گردشگرانی است که در سال 1399 و نیمه اول ۱۴۰۰، از شهر شیراز بازدید و تجربیات سفرشان را در سایت های اینترنتی منتخب این پژوهش به زبان فارسی به اشتراک گذاشته اند. پرسشنامه پژوهش بصورت تصادفی در اختیار عده ای از این گردشگران قرار گرفت و در نهایت تعداد ۳۸۴ پرسشنامه قابل تحلیل گردآوری شد. تحلیل های آماری با نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و AMOS نسخه 24 انجام شده است. یافته های نشان می دهد که 8 عامل(شامل تعلق به گروه، ارزش های مشترک، انطباق، لذت ادراک شده، انگیزه های نوع دوستی، خود شکوفایی یا کمال شخصی، محیط تعاملات و عوامل شخصی)، بر انگیزه به اشتراک گذاری تجارب سفر از طریق رسانه های اجتماعی تاثیر مثیت دارند ولی، اثر منفی محیط تعاملات و حفظ حریم خصوصی بر اشتراک گذاری تجربه سفر مورد تایید قرار نگرفت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Motivation to Share Travel Experiences through Social Media: Study of Tourists Visiting the Shiraz

نویسندگان [English]

  • mehdi kazemi 1
  • Mohammad Mehdi Poursaeed 2
  • sara hoseini 3

1 faculty member

2 Shahid Bahonar University of Kerman

3 management department- shahid bahonar university of kerman

چکیده [English]

With the support of new ICT, people can share and enjoy their travel experiences with others on social networks and tourism websites. . Information extracted from these sources even drives travel flows around the world. In fact, these media have become a tool for shaping people's perceptions, feelings and expectations, and are therefore an important source of information in the travel decision-making process. The existing capacity is a good platform for using media based on this technology to promote domestic tourism and attract foreign tourists. .The aim of this study is to identify the motivating factors for sharing travel experience through social media by tourists visiting the historical and cultural complexes of Shiraz. This research is quantitatively applied in terms of purpose and correlation research. Field data were collected using a travel experience exchange questionnaire on social media by Oliveira et al. (2020) by survey method. The statistical population of this research includes all tourists who visited the city of Shiraz in 1399 and The first half of1400 shared their travel experiences in the selected websites of this research in Persian.A random sample was selected and finally 384 analyzable questionnaires were collected. Statistical analysis was performed with SPSS software version 26 and AMOS version 24. Findings from structural equation analysis show that 8 factors (including group belonging, shared values, adaptation, perceived pleasure, altruistic motives, self-actualization, interaction environment, and personal factors) affect motivation. Sharing travel experiences through social media is effective, but the negative effect of interaction and privacy environment on sharing travel experiences has not been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sharing travel experience
  • Social influence Theory
  • Tourism
  • Social network
  • tourism website
CAPTCHA Image