نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

مفهوم شهر خلاق در کشور ما متناسب با روند جهانی در جامعه دانشگاهی و سیاست‌گذاری مورد استقبال واقع شده است. ولی باگذشت بیش یک دهه از ورود این مفهوم، هنوز این مفهوم و ابعاد آن به‌درستی تبیین نگردیده و مفهوم شهر خلاق در تحقیقات داخلی فاقد دقت نظرهای نظری و روش‌شناختی بوده است. توجه به جوانب مختلف این مفهوم و پرهیز از خلط رویکردهای مختلف و نقد نظری و روش‌شناختی پژوهش‌های انجام شده ضروری است. این تحقیق بنا به ماهیت و روش پاسخ‌دهی به مسئله تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی بهره می‌برد. برای نقد و بررسی پژوهش‌های مرتبط با شهر خلاق، 58 اثر پژوهشی انتخاب گردید. به‌طورکلی این تحقیق به این نتیجه می‌رسد که از لحاظ نظری و روش‌شناختی پژوهش‌های مرتبط با شهر خلاق دچار سوءتعبیر و تفسیر است. به‌طوری که تحلیل محتوای پژوهش‌ها نشان می‌دهد اتخاذ مبانی و چارچوبی غیر از ویژگی‌های نظریه و روش علمی؛ عدم تبیین دقیق نظریه فلوریدا و پیش‌فرض گرفتن یافته‌های آن در بستر ایران؛ استناد به شاخص‌های نامعتبر؛ اتخاذ شاخص‌های متناقض با ادبیات نظری؛ عدم توجه به اعتبار مدل اندازه‌گیری (روایی و پایایی) در سنجش شهر خلاق؛ اتخاذ رویکردی مخالف ادبیات نظری در گردآوری داده‌ها و واحد سنجش؛ برقراری رابطه علی بین مفهوم و اجزاء تشکیل‌دهنده آن؛ تقلیل بومی‌سازی نظریه‌ها به شاخص‌های محقق ساخته از حوزه بایدها و نبایدها؛ تأکید صرف بر سنجش و عدم ورود به بحث تبیین از جمله مهم‌ترین عوامل مؤثر در انحراف مطالعات داخلی در نگرش به شهر خلاق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Theoretical and methodological critique of creative city researches

نویسندگان [English]

  • Bagher Fotuhi Mehrabani 1
  • Keramatollah Ziari 2
  • Saeid Zanganeh Shahraki 2
  • Ahmad Pourahmad 2

1 Department of Geography and Urban Planning,, University of Tehran

2 University of Tehran

چکیده [English]

The concept of creative city in our country in accordance with the global trend in the academic community and policy-making has been welcomed. But more than a decade after the introduction of this concept, this concept and its dimensions have not yet been properly explained and the concept of creative city. It is necessary to pay attention to different aspects of this concept and to avoid confusing different approaches and theoretical and methodological critique of the researches. This research is a descriptive-analytical type and uses quantitative and qualitative content analysis method to analyze the data.

In general, this study concludes that theoretically and methodologically, research related to the creative city is misinterpreted. As the analysis of the content of research shows the adoption of principles and frameworks other than the characteristics of theory and scientific method; Lack of accurate explanation of Florida theory and assumption of its findings in Iran; Invoking invalid indicators; Adopting contradictory indicators with the theoretical literature; Lack of attention to the validity of the measurement model (validity and reliability) in measuring the creative city; Adopting an approach contrary to the theoretical literature in data collection and unit of measurement; Establishing a causal relationship between the concept and its components; Reducing the localization of theories to researcher-made indicators from the field of do's and don'ts; Mere emphasis on assessment and not entering into the discussion of explanation is one of the most important factors in the deviation of internal studies in the attitude towards the creative city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theoretical and methodological critique,
  • creative city
  • , indicators of creative city
  • , validity and reliability
  • Florida theory
CAPTCHA Image