نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتر ی جغرافیا و برنامه ریزی شهری،‌ گروه جغرافیا ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

یکی از وظایف مدیران شهری تأمین خدمات مورد نیاز شهروندان در سطح شهر و ارتقاء این خدمات در مناطق مختلف شهری است. از جمله مناطق شهری که دارای کمترین امکانات رفاهی و خدماتی هستند ،مناطق حاشیه نشین شهرها می باشند. یکی از رویکردهای اخیر در زمینه مدیریت شهری که رفاه عموم شهروندان را در نظر دارد ، حکمروایی خوب شهری می باشد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر ارائه راهکارهایی برای ارتقاء خدمات در بخش تجهیزات شهری(مراکز پلیس و ایستگاه های آتش نشانی ) بر اساس حکمروایی خوب شهری در محله شهید رجائی در حاشیه شهر مشهد است. روش اصلی پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری شهروندان محله شهید رجائی مشهد می باشند و حجم نمونه بر اساس بلوک های آماری سال 1395 و فرمول کوکران384 نفر تعیین گردیده است. از بین شاخص های حکمروایی خوب شهری 6 شاخص(مشارکت،قانون مندی ، جهت گیری توافقی ، بینش راهبردی ،تمرکز زدایی ، عدالت) به عنوان متغیر مستقل و خدمات تجهیزات شهری(مراکز پلیس و ایستگاه های آتش نشانی )به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخت گردآوری شد. برای محاسبات آماری و تحلیل داده های پژوهش، از نرم افزار Smart PLS استفاده شد و اطلاعات پژوهش به دو شیوه‌کتابخانه ای و میدانی گردآوری گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های جهت گیری توافقی و بینش راهبردی و مشارکت به ترتیب بیشترین اثر را بر ارتقاء خدمات در بخش تجهیزات شهری(مراکز پلیس و ایستگاه های آتش نشانی )در سطح محله شهید رجائی مشهد دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effects of good governance in improving services in marginal regions( Case Stude: Shahid Rajayee section in Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Safari 1
  • katayoon alizadeh 2
  • Hamid Jafari 2

1 Ph.D. Student in urban geography, Department of Geography, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

2

چکیده [English]

One of the duties of city managers is to provide services needed by citizens at the city level and to promote these services in different urban areas. Among the urban areas that have the least amenities and services are the marginal areas. One of the recent approaches in the field of urban management that considers the well-being of citizens is good urban governance. Based on this, the aim of the current research is to provide solutions to improve services in the urban equipment sector (police stations and fire stations) based on good urban governance in Shahid Rajaei neighborhood of Mashhad. The main research method is descriptive-analytical. The statistical population is the citizens of Shahid Rajaei neighborhood of Mashhad. The sample size was determined based on the statistical blocks of 2015 and Cochran's formula of 384 people. Among the indicators of good urban governance, 6 indicators (participation, legality, consensual orientation, strategic vision, decentralization, justice) are examined as independent variables and urban equipment services (police centers and fire stations) as dependent variables. were placed The information was collected through a researcher-made questionnaire. Smart PLS software was used for statistical calculations and research data analysis, and research information was collected in two ways - library and field. The results of the research show that the indicators of consensual orientation and strategic vision and participation respectively have the greatest effect on the improvement of services in the urban equipment sector (police centers and fire stations) at the level of Shahid Rajaei neighborhood of Mashhad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • governance
  • good urban governance
  • marginalization
  • service improvement
  • Shahid Rajaei community of Mashhad
CAPTCHA Image