نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معماری، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا، بوئین‌زهرا، قزوین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا، بوئین‌زهرا، قزوین، ایران

چکیده

چکیده

منظر شهرها تبلور کالبدی ویژگی‌های ملموس و ناملموس محیط است. درک و شناخت نظام پیچیده‌ی زیبایی‌شناسی ویژگی‌های محیط بر مبنای تعامل میان انسان و محیط پایه‌گذاری می‌شود. این موضوع در میدان‌های شهری به عنوان کانون تجمع عملکردی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به موقعیت قرارگیری سبزه‌میدان قزوین در محدوده تاریخی و فرهنگی شهر و دسترسی مناسب، بررسی و ارزیابی ویژگی‌های محیطی و زیبایی‌شناسی آن مورد توجه است. روش در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است. در این راستا به منظور ارزیابی و تحلیل مولفه‌های تاثیرگذار در زیبایی‌شناسی منظر سبزه‌میدان شهر قزوین در این پژوهش، مجموعه‌ی 25 مولفه‌ی شناسایی شده در هر دو بعد عینی و ذهنی با استفاده از روش دلفی، با مشارکت 20 نفر از خبرگان بررسی و تایید شده است. در ادامه وزن‌دهی مولفه‌ها با استفاده از روش انتروپی شانون انجام شده و با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره تاپسیس، مولفه‌ها رتبه‌بندی و ارزیابی شده‌اند. در نتیجه «سرزندگی»، «حضور‌پذیری»، «حس‌مکان»، «غنای حسی»، «خاطرات جمعی» و «اصالت و هویت» به‌ترتیب به‌عنوان مهم‌ترین‌ مولفه‌ها شناسایی و رتبه‌بندی شده‌اند. مولفه‌های ذهنی از بالاترین درجه اهمیت برخوردار هستند. در دیدگاه زیبایی‌شناسانه منظر، مولفه‌های بعد عینی به عنوان عناصر تشکیل دهنده بستر منظر سبزه‌میدان شهر قزین نیز حائز اهمیت هستند. بنابراین در فرآیند ادراک و ارزیابی منظر سبزه‌میدان، همواره دو بعد ذهنی و عینی به صورت مکمل یکدیگروجود دارند.کلید واژه‌ها: منظر ، منظر میدان شهری، زیبایی‌شناسی منظر، سبزه میدان، قزوین.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Aesthetic Components of the Urban Landscape (Case Study: Sabzeh Meydan of Qazvin)

نویسندگان [English]

  • Reza Jafariha 1
  • Ghazaleh Heydari 2
  • Zahra Lak 3

1 Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Buein Zahra Technical University, Buein Zahra, Qazvin, Iran.

2 ---

3 ---

چکیده [English]

Abstract

Cityscapes encapsulate both tangible and intangible features of the environment. Understanding and comprehending the complex system of aesthetics and environmental features is established upon the interaction between humans and their surroundings. In urban spaces, this interaction holds special importance as the epicenter of functional convergence. Given the strategic location of SabzeMeydan in the historical and cultural realm of the city, coupled with its convenient accessibility, the examination and evaluation of its environmental features and aesthetics have garnered attention.

The method employed in this research is descriptive-analytical. To assess and analyze the influential components in the aesthetics of the landscape of SabzeMeydan in the city of Qazvin, a set of 25 identified components in both tangible and mental dimensions was examined and confirmed through the Delphi method with the participation of 20 experts. Subsequently, the weighting of the components was conducted using the Shannon entropy method, and through the TOPSIS multi-criteria decision-making model, the components were ranked and evaluated. As a result, "vitality," "accessibility," "sense of place," "sensory richness," "collective memories," and "authenticity and identity" were identified and ranked as the most important components. Mental components hold the highest degree of importance in the aesthetic perspective of the landscape. In the aesthetic viewpoint of the landscape, tangible components are also crucial as constitutive elements forming the foundation of SabzeMeydan's landscape in Qazvin. Therefore, in the perception and evaluation process of the SabzeMeydan landscape, both tangible and mental dimensions coexist complementarily.

key words: landscape, landscape of urban Square, landscape aesthetics, Sabzeh Meydan, Qazvin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • landscape
  • landscape of urban Square
  • landscape aesthetics
  • Sabzeh Meydan
  • Qazvin
CAPTCHA Image