نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 هیات علمی

چکیده

عدالت فضایی در پراکنش فضایی مدارس از مسائل مهم مورد توجه برنامه‌ریزان می‌باشد. این تحقیق با هدف تحلیل تمایزهای جفرافیایی استقرار مدارس از منظر عدالت فضایی انجام شده و روش تحقیق آن از نوع توصیفی – تحلیلی می‌‌باشد. در این تحقیق برای تحلیل الگوی فضایی توزیع مدارس از متوسط نزدیکترین همسایگی، ضریب تغییرات و منحنی لورنز، برای اندازه گیری توزیع جهتی مدارس از تحلیل بیضی انحراف استاندارد، برای تهیه نقشه خوشه ها از تحلیل لکه های داغ و برای برآورد تراکم توزیع فضایی مدارس از تابع تراکم کرنل استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان می دهد توزیع مدارس در شهر اردبیل از الگوی توزیع فضایی خوشه ای تبعیت می کند و بنابراین نابرابری فضایی در دسترسی به مدارس در شهر حاکم می باشد. مرکز ثقل توزیع مدارس در محلات منطقه یک شهرداری قراردارد. نقشه خوشه های مدارس نمایانگر وجود لکه های داغ در مرکز شهر و لکه های سرد دردو محله از محلات منطقه سه شهرداری می باشد. نقشه تراکم کرنل توزیع مدارس، محرومیت محلات و نواحی حاشیه شهری در برخورداری از مدارس را با وضوح بیشتری به نمایش گذاشته است. برای دستیابی به عدالت فضایی و مدیریت مشکلات حاصل از نابرابری های فضایی ناشی از تصمیمات انسانی، مکانیابی و احداث مدارس جدید در نواحی پیرامونی شهر نظیر جام جم، بهشت زهرا، ایران آباد، جین کندی و شهرک های جدیدالاحداث نظیر شهرک های نیایش، نادری، کوثر، نیروی انتظامی، شهرک دادگستری، شهرک مخابرات و شهرک کشاورزی که در مناطق ناحیه جنوبی شهر اردبیل قرار دارند پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of geographical distinctions in the establishment of schools in urban areas from the perspective of spatial justice (case study: Ardabil city)

نویسندگان [English]

  • behnam bagheri 1
  • Mohammad taqi Masoumi 2

1 Faculty University

2 Faculty University

چکیده [English]

Spatial justice in the spatial distribution of schools is one of the important issues for planners. This research was conducted with the aim of analyzing the geographic differences of school placement and its research method is descriptive-analytical. In this research The average nearest neighbor, the coefficient of variation and the Lorenz curve were used to analyze the spatial pattern of the distribution of schools. the standard deviation ellipse was used to measure the directional distribution of schools. the hot spot analysis was used to prepare a cluster map and finally Kernel density was used to estimate the density of the spatial distribution of schools. The results of the analysis show that the distribution of schools in Ardabil city follows the cluster spatial distribution pattern and spatial inequality prevails in access to schools in the city. The center of gravity of the distribution of schools is located in the neighborhoods of district 1 of the municipality. The map of school clusters shows the presence of hot spots in the city center and cold spots in two neighborhoods of District 3 of the municipality. Kernel's density map of school distribution shows the deprivation of neighborhoods and suburban areas in having schools more clearly. In order to achieve spatial justice and manage the problems resulting from spatial inequalities caused by human decisions, locating and building new schools in the peripheral areas of the city such as JaamJam, BeheshtZahra, IranAbad, JinKandi and newly constructed towns such as Niayesh, Naderi, Kausar, nirouye entezaami, is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial justice
  • pattern analysis
  • GIS
  • schools
  • Ardabil
CAPTCHA Image