نوع مقاله : پژوهشی-مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان / گروه جغرافیا

چکیده

پیامدهای حاصل از فرایند برنامه‌ ریزی و مدیریت شهری غیر ‌مشارکتی به اذعان متخصصان حوزه شهری چندان موفقیت ‌آمیز نبوده است. بر این اساس در پی گسترش شهرنشینی پارادایمی از نگاه حکومتی به نگاه حکمروایی شکل گرفته و لزوم رویا رویی با چالش‌ های جدید برآمده از رشد شهرنشینی موجب دگرگونی اساسی در دیدگاه‌ ها و رویکردهای مدیریت شهری شده است. از این رو هدف پژوهش حاضر اولویت‌ بندی شاخص‌ های مدیریتی موثر در توسعه شهر کنگان است. نوع پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای و از نظر روش توصیفی، تحلیلی، علی و پیمایشی می‌ باشد. اطلاعات مورد نیاز با مطالعه منابع کتابخانه‌ای، اسنادی و همچنین مطالعات میدانی بدست آمده و تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش AHP انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 90 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه برنامه ‌ریزی و مدیریت شهری می‌ باشند که حجم نمونه به روش گلوله‌ برفی تعیین شده است. بر اساس نتایج تحلیل سلسله ‌مراتبی معیارهای مدیریتی/ سیاسی و اجتماعی/ فرهنگی به ترتیب در اولویت اول و دوم قرار گرفته‌اند. همچنین با توجه به رتبه ‌بندی‌ها در مدل AHP محلات چهار و دو به ترتیب با امتیاز 0.181 و 0.167 دارای رتبه‌های اول و دوم و رتبه‌های آخر به محلات هشت و ده تعلق گرفته است و در نهایت پیشنهاد می‌شود زیرمعیارهایی چون مسئولیت ‌پذیری و پاسخگویی مسئولان، انگیزش و بینش راهبردی، عدالت اجتماعی، جامعه ‌محوری و اقدام جمعی، قوانین و مدیریت توسعه شهری، اقدامات عمرانی و زیرساخت‌های شهری و مدیریت و دانش زیست ‌محیطی در اولویت‌های برنامه ‌ریزی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of management indicators affecting the development of urban areas (case study: Kangan city)

نویسندگان [English]

  • halimeh Piralou 1
  • masoud taghvaei 2

1 University of Isfahan

2 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran,

چکیده [English]

The consequences of the non-participatory urban planning and management process have not been very successful, according to the experts in the urban field. Based on this, following the expansion of urbanization, a paradigm has been formed from a government perspective to a governance perspective, and the need to face new challenges arising from the growth of urbanization has caused a fundamental change in the views and approaches of urban management. Therefore, the aim of the current research is to prioritize effective management indicators in the development of Kangan city. The type of research is developmental in terms of purpose and descriptive, analytical, causal and survey in terms of method. The required information has been obtained by studying library sources, documents, as well as field studies, and data analysis has been done with the AHP method. The statistical population of the research includes 90 experts and specialists in the field of urban planning and management, and the sample size was determined by the snowball method. Based on the results of the hierarchical analysis, managerial/political and social/cultural criteria have been placed in the first and second priority, respectively. Also, according to the rankings in the AHP model, neighborhoods four and two are ranked first and second with a score of 0.181 and 0.167, respectively, and neighborhoods eight and ten are ranked last, and finally sub-criteria such as responsibility and accountability of officials, motivation and insight are suggested. Strategic, social justice, community-oriented and collective action, urban development laws and management, construction measures and urban infrastructure, and environmental management and knowledge should be prioritized in planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban development
  • urban management
  • management theories
  • AHP
  • Kangan City
CAPTCHA Image