نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان

2 دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان

چکیده

توسعه شهرها، افزایش جمعیت و تغییرات شیوه های زندگی، مشکلات متعددی را برای مدیریت شهری ایجاد نموده است. در این راستا و با هدف بهبود کیفیت زندگی، الگوهای نوینی همچون نظریه شهر خلاق مطرح شده است. محدوده مورد مطالعه در این پژوهش، منطقه یک از مشهد انتخاب شد. هدف اصلی، بررسی وضعیت منظقه مذکور از لحاظ شاخصهای شهر خلاق و رتبه بندی محلات در این منطقه بود. روش انجام پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بود. ابتدا شاخص های شهر خلاق در چهار بعد سرمایه ساختاری، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و سرمایه فرهنگی جمع‌آوری شد. برای گردآوری اطلاعات از روش پرسشنامه استفاده و اطلاعات در نرم افزار SPSS ساماندهی گردید. برای توصیف وضعیت منطقه مورد مطالعه، از جداول فراوانی، نمرات میانگین و آزمون تی استفاده شد. برای رتبه بندی محلات از روش مقایسه زوجی و مدل تاپسیس استفاده شد. نتایج نشان داد که سطح معنی داری برای چهار شاخص اصلی در منطقه یک، کمتر از 05/0 است. شاخص سرمایه انسانی با نمره میانگین 52/3 نسبت به سه شاخص دیگر از وضعیت بهتری برخوردار بود. شاخص‌های سرمایه ساختاری، فرهنگی و اجتماعی در رتبه های دوم تا چهارم قرار گرفتند. طبق نتایج مدل تاپسیس، در بین 11 محله مورد مطالعه، از لحاظ شاخص‌های شهر خلاق تفاوت وجود دارد. محلات در پنج سطح قرار گرفتند. در سطح اول (محلات کاملاً برخوردار)، دو محله راهنمایی و بهشتی قرار گرفتند. سه محله‌ی ارشاد، احمدآباد و سعدآباد در طبقه محلات محروم قرار گرفتند. نتیجه نهایی حاکی از آن است که شهر خلاق، نیازمند توسعه شبکه محله‌های خلاق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring the development levels of urban neighborhoods based on having creative city indicators (Case study: district one of Mashhad metropolis)

نویسندگان [English]

  • Anahita Abdollahi 1
  • ezatolah mafi 2
  • Mahdi Vatanparast 3

1 PhD student in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Shirvan Branch

2 Associate Professor, Department of Geography, Faculty of Literature and Human Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Shirvan Branch

چکیده [English]

The development of cities, population growth and lifestyle changes have created many problems for urban management. In this regard, new models such as creative city theory have been proposed. The case study in this research, district one of Mashhad was selected. The main purpose was to investigate the status of the case study in terms of creative city indicators and the ranking of neighborhoods in this region. The method of research was descriptive-analytical. First, the indicators of the creative city were collected in the four dimensions of structural capital, social capital, human capital and cultural capital. Questionnaire method was used to collection of information. The information was organized in SPSS software. Frequency tables, average scores, and t-test, pairwise comparison and TOPSIS model were used to describe and analyses of data. The results showed that the significance level for the four main indicators less than 0.05. In the case study, the human capital index with an average score of 3.52 had a better condition than the other three indices. Structural, cultural and social capital indices were ranked second to fourth. TOPSIS model results, showed that among the 11 studied neighborhoods, there is a difference in terms of creative city indicators. The neighborhoods were ranked on five levels. On the first level (completely privileged) there were two neighborhoods, Beheshti and Rahnamaei. three neighborhoods (Irshad, Ahmedabad and Saadabad) were included in the category of deprived neighborhoods. The final result indicates that a creative city requires the development of a network of creative neighborhoods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative city
  • Urban neighborhoods
  • Creative neighborhood
  • district one
  • Mashhad
CAPTCHA Image