نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 2-*دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 1-دانشجو دکتری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 3-استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ،ایران

4 4-استادیار، گروه شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

افزایش جمعیت شهری و تبعات آن از جمله: تراکم بافت شهری، حاشیه نشینی و..، منجر به درهم تنیدگی مسایل شهری شده و شهرها را در برابر مخاطرات طبیعی آسیب پذیرتر نموده است. به گونه ای که تخریب شهر می تواند تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی آن را تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین مساله تاب آوری شهر مطرح می شود. رسالت پژوهش حاضر، ارزیابی تاب آوری بلوکهای خرد شهری و شناخت سطح تفاوت تاب آوری مناطق شهری با یکدیگر است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از معیارهای مدل تاب آوری CDIR، به بررسی و مقایسه تاب آوری مناطق شهری شهر ایلام پرداخته است. برای تحلیل اطلاعات از روشهای آماری (Test -T)، آزمون ANOVA، آزمون تی دو نمونه مستقل استفاده شده است. براساس نتایج، میزان تاب آوری کل و تاب آوری ابعاد شهر ایلام به سمت آسیب پذیری گرایش دارد. سطح تاب آوری در مناطق مختلف شهر ایلام متوازن نیست به گونه ای که بین مناطق شهری از حیث تاب آوری اقتصادی، اجتماعی، نهادی، کالبدی و طبیعی تفاوت معناداری وجود دارد.

از سویی تفاوت معنادار تاب آوری منطقه بافت فرسوده و حاشیه نشین با بلوکهای شهری جدید، ضرورت برنامه ریزی برای تاب آور ساختن این مناطق شهری را روشن می سازد.

بنابراین با توجه به ظرفیت و سطوح متفاوت تاب آوری هریک از مناطق شهری، لزوم تحول در نظام برنامه ریزی فضایی شهری و نیاز به تعدیلاتی در سطح اجرایی در سطح شهرها در قالب تدوین برنامه اختصاصی برای هریک از مناطق (بلوک محور) و جایگزینی آن با یک برنامه یکپارچه کلی برای تاب آور ساختن شهر پیشنهاد می شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the resilience of small-scale communities by introducing a block-based approachCase study:Areas Ilam city

نویسندگان [English]

  • mehdi moomeni 1
  • aazam nasrolahi 2
  • hamid saberi 3
  • fereshte ahmadi 4

1 Associate Professor department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 PhD student department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

3 Assistant Professor department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

4 Assistant Professor department of Urban Planning, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

چکیده [English]

abstract

The increase in urban population and its consequences lead to the intertwining of urban issues and make cities more vulnerable to natural hazards, and affect all its dimensions. Therefore, the problem of city resilience is raised. The purpose of this research is to evaluate the resilience of small urban blocks and to know the difference in the level of resilience of urban areas. The research method is descriptive-analytical, which has investigated and compared the resilience of the urban areas of Ilam using the criteria of the CDIR resilience model. Statistical methods (T-test), ANOVA test, T-test of two independent samples have been used for data analysis. Based on the results, the total resilience and the resilience of the dimensions of Ilam city tend towards vulnerability. The level of resilience in different regions of Ilam city is not balanced in such a way that there is a difference between urban regions in terms of economic, social, institutional, physical and natural resilience. The significant difference in the resilience of the worn-out and marginal areas with the new urban blocks makes clear the necessity of planning to make these urban areas resilient.

Therefore, according to the capacity and different levels of resilience of each of the urban areas, the need for transformation in the urban spatial planning system and the need for adjustments at the executive level in the cities in the form of developing a specific program for each of the areas (block-based) and replacing it with An overall integrated plan to make the city resilient is proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Hazards
  • Vulnerability
  • Resilience
  • Urban areas
  • Ilam
CAPTCHA Image