نوع مقاله : پژوهشی-مطالعه موردی

نویسندگان

1 دامغان

2 دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در شیوه‌های نوین ادارۀ امور حکومتی، جامعۀ مدنی و مردم نیز در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده می‌شوند. در این راستا حکمروایی شایستۀ شهری الگووارۀ جدیدی است که مورد توجه محافل علمی و نهادهای مختلف قرار گرفته است. حکمروایی در مقایسه با شیوه‌ها و فرآیندهای سنّتیِ تصمیم‌گیری و سیاستگذاریِ حکومتی که معمولاً بالا به پایین بوده و به‌صورت فرآیندهایی غیرمشارکتی و بدون دخالت بازیگران، گروه‌ها، افراد و ذی‌نفعانِ غیرحکومتی انجام می‌پذیرد، به‌مثابه فرآیند تصمیم‌گیری مشارکتی تعریف می‌شود. از این رو مقالۀ حاضر با هدف سنجش وضعیت مؤلفه‌های حکمروایی شایسته در نقاط شهریِ اصلی و پرجمعیت بخش مرکزی هشت شهرستان استان سمنان صورت پذیرفت. بنابراین 220 پرسشنامه در شهرستان‌های استان میان شهروندان به شیوۀ تصادفی توزیع گردید. نتایج نیز در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای رتبه‌بندی مؤلفه‌ها از آزمون رتبه‌بندی فریدمن و برای تعیین تفاوت میانگین‌ها از آزمون تحلیل واریانس (آنوا) استفاده گردید. نتایج نشان داد که در میان مؤلفه‌های حکمروایی شایسته به ترتیب مؤلفه‌های مشارکت، قانونمندی، کارایی و اثربخشی بیشترین امتیاز و مؤلفه‌های مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و شفافیت امتیاز کمتری را کسب کردند. همچنین اختلاف معنی‌داری بین میانگین شهرهای سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، مهدیشهر، سرخه، میامی و آرادان وجود دارد. بر این مبنا وضعیت مؤلفه‌های حکمروایی شایسته در نقاط مورد اشاره ضعیف ارزیابی می‌گردد. حکمروایی ضعیف می‌تواند مشارکت‌گریزی شهروندان و بی‌اعتمادی شهروندان به مدیران و عناصر رسمی نظام حکمروایی را در پی داشته باشد. در مقابل حکمروایی شایسته می‌تواند منجر به همگرایی شهروندان، اعتماد آنان به دولت و نهادهای رسمی و توزیع عادلانۀ خدمات و زیرسا‌خت‌ها گردد که خود در افزایش کارایی و اثربخشی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the state of good governance in the urban areas of Semnan province

نویسندگان [English]

  • aliakbar taghipour 1
  • Mohammad Kazem Shams Pouya 2

1

2 PhD in geography and urban planning, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran

چکیده [English]

In the new ways of managing government affairs, civil society and people are also involved in decision-making. In this regard, a good urban governance is a new model that has attracted the attention of scientific areas and various institutions. Governance is compared to the traditional methods and processes of government decision-making and policy-making, which are usually top-down and non-participatory processes without the involvement of actors, groups, individuals and non-governmental stakeholders, as a collaborative decision-making process.Therefore, the present article was carried out with the aim of measuring the status of competent governance components in the urban areas of Semnan province. In this context, 220 questionnaires were distributed among citizens in 8 cities of Semnan province by random sampling method. Data and variables were also analyzed in spss software. Friedman's ranking test was used to analyze the data, and ANOVA to determine the difference between the means. The results showed that among the components of good governance, the components of participation, rule of law, efficiency and effectiveness, responsibility, accountability and transparency are the most and least important, respectively. Also, there is a significant difference between the average of the studied cities. On this basis, the situation of good governance components in the urban areas of Semnan province is considered unfavorable. Weak governance can lead to Non-participation of citizens in urban affairs and citizens' distrust to managers and official elements of the governance system. On the other hand, good governance can lead to the convergence of citizens, their trust in the government and official institutions, and fair distribution of services and infrastructures, which is effective in increasing efficiency and effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • good urban governance
  • government
  • policy-making
  • Semnan province
  • Urban areas
CAPTCHA Image