نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز . دانشکده برنامه ریزی

3 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22067/jgusd.2024.87115.1394

چکیده

کلانشهرها هنگام بروز چالش‌هایی نظیر کرونا به دلیل نبود نظام مشارکت‌جویانه مردمی مبتنی بر حکمروایی مقتدر و در حضور کنشگران متعدد، دچار مسائل جدی مدیریتی می‌شوند، حل چنین مسائلی مستلزم واگذاری مسئولیت اداره شهر بر عهده ذینفعان در غالب رویکرد حکمروایی شهری می‌باشد. هدف این مقاله تحلیل و تعیین موقعیت حکمروایی شهری در دوران پساکرونا در کلانشهر تبریز و ارائه راهبردهای کاربردی با تکیه بر نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها برای تحقق حکمروایی شهری در دوران پساکرونا در کلانشهر تبریز می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات، از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. در مرحله مطالعات کتابخانه‌ای، از منابع معتبر داخلی و خارجی استفاده شد. در مرحله میدانی اطلاعات از کارشناسان، نخبگان و مدیران شهری با تدوین پرسشنامه به دست آمد. جامعه آماری 250 نفر از کارشناسان، نخبگان و مدیران شهری می‌باشد که به صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند. یافته‌های مدل سوات نشان می‌دهد که حکمروایی شهری در دوران پساکرونا در کلانشهر تبریز در موقعیت تدافعی قرار می‌گیرد. در همین راستا راهبردهای مربوط به موقعیت تدافعی ارائه گردید و با استفاده از ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمی اولویت‌بندی شد. نتایج نشان می‌دهد برای تحقق حکمروایی شهری در دوران پساکرونا در کلانشهر تبریز با مدنظر قراردادن راهبردهای تدافعی، لازم است مسولین و متولیان امور شهری افزون بر ارتقاء سطح آگاهی شهروندان، اقدام به ترویج تفکر استراتژیک در میان شهروندان در خصوص مزایای رویکرد مشارکتی حکمروایی شهری برای کنترل بحران‌هایی نظیر کرونا و بهبود شرایط در دوران پس از آن، نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An analysis of urban governance in the post-corona era with an emphasis on strategic planning (Case study: Metropolis of Tabriz

نویسندگان [English]

  • shahrivar rostaei 1
  • Rasoul ghorbani 2
  • Hadis Bordbar 3

1 University of Tabriz

2 University of Tabriz - Faculty of Planning

3 Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz. Tabriz. Iran

چکیده [English]

When challenges such as Corona arise, metropolitan areas face serious management problems due to the lack of a participatory system of the population based on strong governance and the presence of numerous activists. The solution to such problems requires the transfer of responsibility from the city administration to the actors of the dominant approach to urban governance. The aim is to analyze and determine the position of urban governance in the post-corona era in Tabriz and to develop practical strategies based on strengths, weaknesses, opportunities and threats in order to realize urban governance in the post-corona era in Tabriz. The study is purposive and descriptive-analytical. Different methods were used to gather information: Library and fieldwork. In the phase of library and field studies, information was obtained from reliable domestic and foreign sources and questions from experts. The statistical population consists of 250 experts, elites and city managers who were randomly selected. SWOT analysis shows that the municipal administration in Tabriz is in a defensive position in the post-corona era. In this context, the strategies related to the defensive position were presented and prioritized based on the strategic planning matrix. The results show that defensive strategies should be considered in order to achieve urban governance in the post-corona era in Tabriz. To achieve this, city leaders should not only raise citizens' awareness, but also promote citizens' strategic thinking about the benefits of a collaborative approach to city governance to control crises such as Corona and improve conditions in the post-Corona era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tabriz
  • Urban governance
  • Corona
  • Urban management
  • Crisis
CAPTCHA Image