مدیر مسئول


دکتر براتعلی خاکپور دانشیار
گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سردبیر


دکتر محمد رحیم رهنما استاد
گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مدیر داخلی


دکتر مصطفی امیر فخریان استادیار
گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


دکتر عیسی ابراهیم زاده آکباد استاد
گروه جغرافیا ،دانشگاه سیستان و بلوچستان،سیستان و بلوچستان، ایران

جغرافیا انسانی- برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد اجزاء شکوهی دانشیار
گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس سعیدی استاد
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

جغرافیای انسانی - شهری روستایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمـد سلیمانی مهرنجانی دانشیار
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر عنابستانی استاد
گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

برنامه ریزی روستایی (کالبدی) و GIS

اعضای هیات تحریریه


دکتر زهره فنی استاد
گروه آموزشی جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


دکتر اصغر نظریان استاد
گروه جغرافیای انسانی ، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


دکتر عزت اله مافی دانشیار
گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر حسین آزادی محقق ارشد گروه اجتماعی-اقتصادی (SEG) گروه جغرافیا، دانشگاه گنت، کشور بلژیک

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr. Ray Wyatt دانشگاه ملبورن استرالیا

Geography

اعضای هیات تحریریه بین المللی


آلن فرقانی استادیار
دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا

ژئودزی و سنجش از دور و جی ای اس

ویراستار


دکتر شیرین صباغی آبکوه پژوهشگر پسادکتری/ دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  • sh.sabaghiabkoohmail.um.ac.ir