نوع مقاله : پژوهشی-مطالعه موردی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا وبرنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

امروزه با توجه به افزایش مسائل و مشکلات شهرها ناشی از گسترش فزاینده‌ی شهرنشینی، کاربست رویکردهای نوین در برنامه‌ریزی شهرها به‌منظور دست‌یابی به توسعه‌ی پایدار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. در این راستا، یکی از رویکردهای تأثیرگذار بر توسعه‌ی پایدار شهرها، برنامه‌ریزی به‌منظور هوشمندسازی آنها بوده است. با توجه به اهمیت رویکرد هوشمندسازی در برنامه‌ریزی شهرهای امروزی، هدف از تحقیق حاضر تدوین الگوی توسعه‌ی شهر هوشمند با تأکید بر شاخص‌های شهر آموزش‌دهنده در شهر قائن می‌باشد. از این‌رو، روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی-اکتشافی بوده که به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار AMOS استفاده شده است. قابل ذکر است که جامعه‌ی آماری تحقیق شامل نخبگان دانشگاهی و مدیران شهری قائن بوده و با توجه به مشخص نبودن تعداد حجم جامعه‌ی آماری، از طریق فرمول کوهن در سطح اطمینان 95 درصد، 90 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر تحقق‌پذیری شهر هوشمند در شهر قائن به ترتیب عبارتند از مدیریت هوشمند، محیط هوشمند، شهروند هوشمند، اقتصاد هوشمند، تحرک هوشمند و زندگی هوشمند که میزان تأثیرگذاری آنها بر مبنای مدل ساختاری 89/0، 81/0، 73/0، 65/0، 58/0 و 52/0 محاسبه شده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که رویکرد آموزش (شهر آموزش‌دهنده) می‌تواند نقش محوری در تحقق شاخص‌های شهر هوشمند قائن از طریق برنامه‌ریزی در سه بعد امکانات آموزشی، محیط شهری و شهروندان ایفا نماید.در این راستا می‌توان گفت که حدود 64 درصد از تحقق شهر هوشمند قائن را وجود و تحقق شاخص‌های شهر آموزش‌دهنده تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of a smart city development model with emphasis on the characteristics of education city (Case study: Ghaen city)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Asadi 1
  • Mohsen Ahadnejad Roshti 2
  • Shahrokh Zadvali khajeh 3

1 Assistant Professor of Geography & Urban Planning, University of Bozorgmehr Qaenat, Qaen, Iran

2 Associate Professor of Geography & Urban Planning, University of Zanjan, Zanjan, Iran

3 PhD of Geography & Urban Planning, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Nowadays, due to the increasing problems of cities due to the increasing expansion of urbanization, the application of new approaches in urban planning in order to achieve sustainable development is an inevitable necessity. In this regard, one of the effective approaches to the sustainable development of cities has been planning to make them smarter. Given the importance of the smart approach in planning cities today, the purpose of this study is to presentation of a smart city development model with emphasis on the characteristics of education city in Ghaen city. Therefore, the research method is applied in terms of purpose and analytical-exploratory in nature which in order to analyze the data, has been used structural equation modeling method in AMOS software. It is noteworthy that the statistical population of the study includes academic elites and Ghaen city managers and due to the uncertainty of the number of statistical population, through Cohen's formula at the 95% confidence level, 90 people have been selected as the sample size. Findings show that the most important variables affecting the feasibility of smart city in Ghaen city are smart management, smart environment, smart citizen, smart economy, smart mobility and smart life, which have an impact rate based on the structural model are calculated 0.89, 0.81 0, 0.73, 0.65, 0.58 and 0.52. The results also indicate that the education approach (educator city) can play a pivotal role in achieving the indicators of Ghaen smart city through planning in three dimensions of educational facilities, urban environment and citizens. In this regard, it can be said that about 64% of the realization of Ghaen smart city is explained by the existence and realization of the indicators of the city of education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban planning
  • Urban Development
  • Smart City
  • Educator City
  • Ghaen
CAPTCHA Image