پژوهشی-مطالعه موردی

علمی - پژوهشی

پژوهشی

پژوهشی-مطالعه موردی

علمی - پژوهشی

پژوهشی، کاربردی، تحلیلی‌ ـ ‌توصیفی، پیمایشی