نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

10.22067/jgusd.2023.79519.1261

چکیده

مدلسازی ساختاری تفسیری عومل بر مبلمان شهری با هدف کاهش رفتارهای وندالیسم شهری اهمیت مبلمان شهری در بسیاری از شهرهای کشور به عنوان یکی از موضوعات مهم برنامه‌ریزان و زیبا سازان شهری مورد توجه است. توجه کافی به عناصری همانند طراحی مناسب، ابعاد، جایابی و نظارت های مناسب و ...، می تواند در کاهش رفتارهای مخرب اثر گذار باشد. به همین منظور این تحقیق با هدف شناسایی بهتر این عناصر تلاش کرده‌است تا مدل مناسبی را در این خصوص طراحی و در اختیار برنامه ریزان و زیبا سازان شهری قرار دهد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری تحقیق در بخش دلفی و به منظور دستیابی به اشباع نظری لازم تعداد 11 خبره از بین خبرگان دانشگاهی و مسئولان سازمان زیبا‌سازی شهری سمنان بود و برای آزمون مدل در نمونه آماری بزرگتر نیز افراد بالای 18 سال ساکن در شهر سمنان به تعداد 386 نفر انتخاب شدند. داده‌های لازم از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که عناصر موثر بر مبلمان شهری شامل 4 بعد اصلی طراحی، نظارت، عوامل روانی و جایابی مناسب با 16 مولفه است. در بخش مدلسازی ساختاری تفسیری نیز مشخص شد، القای حس تعلق تاثیرگذارترین عامل و عوامل شکل، تناسب با نیازها، علائه هشدار دهده، رفع سریع عیوب، همخوانی با محیط، پاسخ به نیازها و سهولت استفاده تاثیر پذیرترین هستند. کلیدواژه ها: مبلمان شهری، وندالیسم، مدلسازی ساختاری تفسیری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Interpretive structural modeling of urban furniture with the aim of reducing urban vandalism behaviors

نویسندگان [English]

  • zeinab karkeh abadi 1
  • malihe namati 2
  • mohamadreza zandmoghadam 3

1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

2 PhD student, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran

3 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Interpretive structural modeling of urban furniture with the aim of reducing urban vandalism behaviors. The importance of urban furniture in many cities of the country is considered as one of the important topics of urban planners and beautifiers. Sufficient attention to elements such as proper design, dimensions, proper placement and monitoring, etc., can be effective in reducing destructive behaviors. For this purpose, with the aim of better identifying these elements, this research has tried to design a suitable model in this regard and provide it to urban planners and beautifiers. This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of nature. The statistical population of the research in the Delphi section and in order to achieve the necessary theoretical saturation was 11 experts from among academic experts and officials of the Semnan urban beautification organization, and for the model test in a larger statistical sample, there were 386 people over 18 years old living in Semnan. People were selected. The necessary data were collected through a researcher-made questionnaire tool, and the interpretive structural modeling technique was used to analyze the data. The results of the research showed that the elements affecting urban furniture include 4 main dimensions of design, supervision, psychological factors and proper placement with 16 components. In the interpretive structural modeling section, it was also determined that the induction of a sense of belonging is the most effective factor, and the factors of form, fit with needs, warning alert, quick fix of defects, harmony with the environment, response to needs and ease of use are the most effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban furniture
  • vandalism
  • interpretive structural modeling
  • design
  • supervision
CAPTCHA Image