نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

فردوسی

چکیده

اراضی قهوه ای در واقع محوطه ای رها شده، بدون استفاده ای هستند که در آن توسعه مجدد به سبب آلودگی محیطی دشوار گردیده است. از این رو این مقاله به برنامه ریزی بازتوسعه اراضی قهوه ای کارخانه قند آبکوه در شهر مشهد پرداخته است. مجموعه کارخانه قند آبکوه با وسعتی حدود 5/28 هکتار در محدوده شمال غربی مشهد و در ناحیه 4 منطقه 2 شهرداری مشهد نزدیک به بزرگراه قائم و جاده مشهد - قوچان احداث شده است. شیوه تحقیق توصیفی- تحلیلی، به این شکل که در ابتدا حوزه های فرادست و نظام عملکردی فعالیت های موجود و مورد نیاز منطقه مورد بررسی قرار گرفت و سپس با 12 نفر از متخصصین آشنا به محدوده و آگاه به موضوع، به انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته ا ی به منظور ارائه گزینه های پیشنهادی بنا به یافته های اسنادی و نظری پرداخته شد تا به انتخاب گزینه برتر از میان گزینه های پیشنهادی دست یابد. گزینه های پیشنهادی اغلب بر اساس ترکیب و اختلاط چند کاربری سازگار در کنار یکدیگر ارائه و مورد سنجش قرار گرفتند. هدف از این رویکرد بهره گیری مناسب از وسعت قابل ملاحظه زمین است. در انتها هفت گزینه پیشنهادی جهت استقرار در اراضی مورد مطالعه به اجماع متخصصین رسید. سپس چهار معیار اساسی (شهرسازی، تحقق پذیری، اقتصادی و هویت) برای سنجش کاربری ها مدنظر قرارگرفت که هرکدام خود دارای زیرمعیارهایی می باشند. در این گام تعداد 15 پرسشنامه طراحی و در اختیار متخصص دیگر قرار گرفت که به وزن دهی معیارها و گزینه های پیشنهادی بپردازند. در نهایت نتایج این تحقیق در قالب روش AHPنشان می دهد ایجاد یک مرکز اداری و تجاری در رتبه نخست پیشنهاد می شود و پس از آن ایجاد مراکز گردشگری در اولویت بعدی قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

Planning the Redevelopment of the Brownfields located in Abkooh Sugar Factory in Mashhad according to AHP Model

نویسندگان [English]

  • reyhaneh alaee
  • Mohammad Rahim Rhnma’
  • Omid Ali Khwarizmi

Ferdowsi Mashhad

چکیده [English]

Brownfields refer to deserted unused areas where redevelopment seems to be impossible due to the environmental pollution. Hence, this essay tries to address the planning of redevelopment of such fields in Mashhad’s Abkooh Sugar Factory. This 28.5 Hectare factory is built in northwest of Mashhad and in the vicinity of district 4 of municipality of zone 2 adjacent to Qaem Freeway and Mahad-Ghoochan road. Adopting a descriptive- analytic methodology, we firstly examine the Outreach areas and the operative system of the existent and required activities of the area. Then we had semi-structured interviews with 12 expert knowing all about the area to present some suggestions according to the theoretical and documental discoveries. This was done to find the optimal option amongst all the proposed ones. The proposed options were mostly presented and assessed based on the combination of several compatible uses. This was aimed to appropriately use the considerable extent of the area. Finally, the expert agreed on 7 options to be established in the area. Then four basic criteria (city construction, تحقق پذیری, economy and identity) for assessing the uses have been taken into account. Each criterion consists of some sub criteria. In this stage, 15 questionnaires were designed and delivered to other experts to evaluate the criteria and proposed options. The results gained in AHP framework showed that the first priority is to construct a commercial-administrative center and in the next place is the building and opening of some tourist attractions.

CAPTCHA Image