نوع مقاله : پژوهشی، کاربردی، تحلیلی‌ ـ ‌توصیفی، پیمایشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

پژوهش با هدف طراحی مدل کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران شهرداری مشهد انجام گردید. روش پژوهش (کیفی و کمی) و جمع آوری داده‌ها کتابخانه‌ای میدانی بود. جامعه آماری بخش کیفی 25 نفر از خبرگان رشته های مرتبط و جامعه آماری بخش کمی کلیه مدیران و کارشناسان ارشد شهرداری جمعاً 250 نفر بود که 150 نفر نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه گیری بخش کیفی هدفمند و کمی نمونه گیری تصادفی ساده بود. ابزار جمع آوری داده‌ پرسشنامه محقق ساخته شامل 104 گویه بود که 17 بعد کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران و 5 بعد ارتقاء مطلوب عملکردسازمانی است. تحلیل آماری با نرم افزار Smart PLS و SPSSبود. طبق نتایج 17 بعد کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران بدین ترتیب اثرگذارند: ارتباطات بین فردی (0.833)، مدیریت کسب و کار (0.819)، بینش و نگرش (0.789)، رهبری (0.781)، مدیریت دیگران (0.779)، توانایی عاطفی (0.758)، توانایی ذهنی (0.701)، دانش فناوری (0.701)، مهارت ارزیابان (0.655)، توانایی تجربی (0.646)، توانایی تحصیلی (0.479)، ویژگی شخصیتی (0.478)، اعتبار حرفه ای (0.427)، توانایی فیزیکی (0.415)، ارتباطات فردی (0.388)، مدیریت خویشتن (0.372) و ارزش سازمانی (0.304). باید مدیران ارشد، برای شایسته پروری مدیران از کانون های ارزیابی و توسعه استفاده نمایند تا در ارتقاء عملکرد موفق باشند. مدل علیرغم محدودیتی که بخاطر اختصاص زمان و هزینه بیشتر دارد سبب افزایش کیفیت انتخاب مدیران و شایسته گزینی بجای آشناگزینی می گردد. مدل منطقی و علمی تحقیق جایگزین مناسبی برای روش جاری با حذف اعمال سلیقه شخصی، نفوذ سیاسی و عدم استفاده از مبانی علمی در فرایند انتصاب مدیران می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model for evaluation centers and developing the competencies of managers in Mashhad Municipality (quantitative and qualitative)

نویسندگان [English]

  • mahdi yarahmadi khorasani
  • nazia sadat naseri
  • elham fariborzi

Department of Educational Sciences, mashhad branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to design a model of assessment center and develop the competence of Mashhad municipal managers. The research method (qualitative and quantitative) and data collection was field library. The statistical population of the qualitative section was 25 experts in related fields and the statistical population of the quantitative section of all managers and senior experts of the municipality was 250 in total, of which 150 were selected as the statistical sample. Qualitative sampling was targeted and quantitative random sampling was simple. The data collection tool of the researcher-made questionnaire consisted of 104 items, of which 17 were the focus of evaluation and development of managers' competencies and 5 were the optimal promotion of organizational performance. Statistical analysis was performed with Smart PLS and SPSS software. According to the results, the 17 dimensions of the Center for Evaluation and Development of Managers' Competence are as follows: interpersonal communication (0.833), business management (0.819), insight and attitude (0.789), leadership (0.781), management of others (0.779), emotional ability ( 0.758), Mental Ability (0.701), Technology Knowledge (0.701), Assessor Skills (0.655), Experimental Ability (0.646), Academic Ability (0.479), Personality Trait (0.478), Professional Credibility (0.427), Physical Ability (0.415) ), Personal communication (0.388), self-management (0.372) and organizational value (0.304). Senior managers should use evaluation and development centers to nurture managers to be successful in improving performance. The model, despite its limitations due to more time and cost, increases the quality of managers' selection and selection instead of familiarity. The logical and scientific model of research is a good alternative to the current method by eliminating the exercise of taste, political influence and not using scientific principles in the process of appointing managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model design, evaluation and development center, managers'
  • competence, organizational performance promotion, Mashhad Municipality
CAPTCHA Image