نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، موسسه آموزش عالی شاندیز، ایران

2 گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

امروزه مسکن و موضوعات مرتبط با آن موضوعاتی جهانی محسوب می شوند که برنامه ریزان و سیاستگذاران کشورهای مختلف در پی حل مشکلات مربوط به آن هستند. شاخص های مسکن نه تنها به عنوان ابزاری توصیفی به بیان وضع موجود مسکن در ابعاد مختلف می پردازند، بلکه به سیاستگذاران کلان بخش مسکن کمک می کند تا تصویر روشن تری از شرایط مسکن در گذشته، حال و آینده داشته و سیاست ها و راهبردهای متناسبی در آینده اتخاذ کنند. هدف تحقیق حاضر آن است تا با بررسی وضعیت شاخص مسکن در مناطق 17گانه شهر مشهد و اولویت بندی آن ها بر اساس این شاخص ها و ارائه راهکارها بستر مناسبی را جهت برابری و عدالت بین مناطق مختلف شهر مشهد فراهم آورد. جامعه آماری تحقیق را تعداد کل خانوار شهر مشهد در سال 1399 به تعداد 930785 خانوار تشکیل می دهد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 مورد است. برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک آنتروپی شانون و ARAS استفاده شده است. نتایج تحقیق بر اساس تکنیک آنتروپی شانون نشان داد که در شاخص های کمی معیار بعد خانوار، در شاخص های کیفی معیار دسترسی واحدهای مسکونی به مراکز خرید و در شاخص های اقتصادی معیار درصد اجاره بها به کل هزینه خانوار با اهمیت ترین معیارها بوده اند، از سوی دیگر نتایج تحقیق با کاربرد تکنیک ARAS بیانگر آن است که مناطق 17گانه شهر مشهد به لحاظ شاخص های کمی، کیفی و اقتصادی مسکن در شرایط برابر قرار ندارند و در سه سطح مطلوب، نیمه مطلوب و نامطلوب دسته بندی شده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of spatial inequality of housing indicators in the regions of Mashhad using the aras technique

نویسندگان [English]

  • Fateme Purrahdari 1
  • Hadi Mahdinia 2
  • Zahra Sharifinia 3

1 Department of Architecture, Shandiz of University, Iran

2 Department of Urbanism, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

3 Department of Geography and Tourism Planning, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

Today, housing and related issues are global issues that planners and policymakers in different countries seek to solve related problems. Most governments, in response to the importance of housing, use housing planning in the form of national regional and urban planning. The analysis of quantitative and qualitative issues of housing is done through a tool that is presented in the form of variables called housing indicators and express different economic, socio-cultural and physical dimensions of housing.

Housing indicators not only as a descriptive tool to express the current housing situation in various dimensions.The aim of the present study is to examine the situation of housing index in the regions The city of Mashhad and their prioritization based on these indicators and providing solutions provided a suitable platform for equality and justice between different areas of the city of Mashhad. The statistical population of the study consists of the total number of households in Mashhad in 2020 to 930785 households. The sample size using the Cochran's formula is 384 items for data collection by library and field methods and for data analysis by aras technique. The results of the research based on Shannon entropy technique showed that in quantitative indicators, the household dimension criterion, in quality indicators, the criterion of housing units' access to shopping centers, and in economic indicators, the percentage of rent to total household expenditure were the most important criteria. On the other hand, the results of the research using the aras technique indicate that the 17 districts of Mashhad are not in equal conditions in terms of quantitative, qualitative and economic indicators of housing and are classified into three desirable levels: semi-desirable and undesirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Economic Housing Index"؛
  • "؛ Quantitative Housing Index"؛ Qualitative Housing Index"؛
  • "؛ ARAS method"؛
  • Mashhad
CAPTCHA Image