نوع مقاله : پژوهشی-مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی و توسعه اقتصادی/ گروه علوم اجتماعی . دانشگاه فردوسی

2 حسین اکبری. دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد.

4 گروه علوم اجتماعی. دانشگاه تهران

چکیده

حاشیۀ شهر مشهد مجموعه‌ای از مراکز جمعیتی است که طی سال‌ها پیرامون کلان‌شهر مشهد گسترش یافته است و معضلات گوناگونی را برای کلان‌شهر مشهد پدید آورده است؛ بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه‌شناسی اقتصادی فرایند شکل‌گیری و تدوام محلۀ قلعه‌خیابان در شهر مشهد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محلات حاشیه‌نشین، با استفاده از رویکرد تفسیری و روش تحقیق کیفی و بر پایۀ مطالعه اسناد و مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساختاریافته با 21 نفر از نخبگان، ساکنان و مطلعان از محلۀ قلعه‌خیابان انجام شده است. مصاحبه ها به روش نمونه گیری گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری انجام شده است. نتایج تحقیق استخراج 82 مقوله فرعی، 28 زیر مقوله و 10مقوله اصلی را نشان داد.

نتایج نشان داد سیاست‌های دولت، سیاست‌های مدیریت شهری، سیاست‌های آستان قدس و وجود روستای قلعه خیابان بسترهای لازم جهت شکل گیری اولیه محله قلعه خیابان را آماده نموده است. در مراحل مختلف تاریخی و به‌‌دلیل تحولات و سیاست‌های اصلاحات ارضی، جنگ در افغانستان، سیاست‌های قلع مدیریت شهری و ادغام نشدن طردشدگان در اجتماع و اقتصاد شهر مشهد، باعث ایجاد و تقویت موج‌های مهاجرتی گروه‌های اجتماعی و اقتصادی مختلف مانند افغان ها، چلوها، بلوچ ها، بیکاران و مطرودین شهری به محله قلعه خیابان شده و در کنار گسترش خشکسالی در سایر نواحی کشور، وجود گمنامی، وجود پیوندهای خویشاوندی با ساکنین یا مهاجرین پیشین و گسترش مشاغل غیررسمی و ایجاد یک زیست بوم اقتصادی ادغام نشده در اقتصاد شهری، موجب تداوم و تثبیت حاشیه‌نشینی و در نهایت شکل گیری یکی از مهمترین محلات حاشیه شهر مشهد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Emergence of a marginalized area on the body of Mashhad metropolis; Sociological-economic analysis of the process of formation of the Qala-e-Khiaban neighborhood

نویسندگان [English]

  • ahmad Ramezani farokhad 1
  • Hossein Akbari 2
  • Majid fouladiyan 3
  • Meysam Mousaaei 4

1 PhD Student in Sociology and Economic Development / Department of Social Sciences. Ferdowsi University

2 Associate Professor of Sociology, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities and Literature Ferdowsi University of Mashhad,Iran

3 Department of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

4 Department of Social Sciences. University of Tehran

چکیده [English]

The outskirts of Mashhad are a collection of population centers that have expanded around the metropolis of Mashhad over the years. Which have created various problems for the metropolis of Mashhad; According to this, the present study was conducted with the main purpose of a sociological study of the process of formation and continuation of the Qala-e-Khiaban neighborhood in Mashhad as one of the essential informal settlements

This research was conducted using an interpretive approach and qualitative research method and based on in-depth semi-structured interviews with 21 elites, residents, and informants from the Qala-e-Khiaban neighborhood. Data were collected using the snowball sampling method until the researcher reached theoretical saturation. Thematic analysis of the data collected in this research has confronted us with 82 sub-categories, 28 sub-categories, and 10 main categories.

The results showed that the policies of the government, the policies of urban management, the policies of Astan Quds, and the existence of the village of Qaleh-e-Khayban had prepared the necessary conditions for the initial formation of the neighborhood of Qaleh-e-Khayban. At different historical stages and due to developments and land reform policies, the war in Afghanistan, policies of destruction by the city administration, and the non-integration of excluded people in the society and economy of Mashhad have created and strengthened the migration of social and economic groups to Qala-e-Khayban neighborhood. Along with the spread of drought, the existence of anonymity and kinship ties and the expansion of informal jobs have led to the continuation and consolidation of marginalization and ultimately the formation of one of the most important suburbs of Mashhad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marginalization
  • Formation
  • Qala-e-Khayaban neighborhood
  • Mashhad
  • Qualitative research
CAPTCHA Image