نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، مجتمع مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

4 دانشیار، بخش اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

گردشگری یکی از مهمترین منابع درآمدزایی خارجی کشورها در عصر حاضر است که مسائل مهمی از قبیل پیش‌بینی نیازها و جلب رضایت گردشگران فعلی و آتی را در برمی گیرد، به طوری که فعالان این حوزه را در رقابت جدی با یکدیگر قرار داده است . از آنجایی که گردشگری به عنوان یکی از منابع مهم و اصلی درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار می‌آید، بسیاری آن را اولین گزینه برای درآمد زایی ارزی کشورها می دانند. جهت پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه گردشگری استان کرمان از دیدگاه خبرگان بخش خصوصی و دولتی انجام شده است. جامعه آماری شامل خبرگان بخش های دولتی و خصوصی آشنا با مسایل گردشگری استان کرمان است.ابتدا مهم ترین موانع اصلی توسعه گردشگری با استفاده از مبانی نظری در چهار دسته کلی شامل موانع زیربنایی، موانع بازاریابی، موانع فرهنگی-اجتماعی و موانع مدیریتی و ساختاری شناسایی و 20 زیر معیار برای این موانع تعیین گردید. به این ترتیب سلسله مراتب مراتب درخت تصمیم طراحی شد. آنگاه بر اساس نظر خبرگان و با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی داده ها موانع توسعه گردشگری استان اولویت بندی شده است. از دیدگاه جامعه مورد مطالعه، اولویت موانع مزبور به ترتیب عبارتند از؛ موانع زیربنایی با وزن 297/0، موانع بازاریابی با وزن 257/0، موانع فرهنگی-اجتماعی با وزن 235/0 و موانع مدیریتی و ساختاری با وزن 214/0. ضعف خدمات هتلداری و رستورانداری با وزن 175/0 حایز رتبه اول در میان زیر معیارهاست. استفاده ناکافی از صدا و سیمای شبکه استانی برای معرفی جاذبه ها با وزن 105/0 در اولویت دوم و ناآگاهی عمومی از مزایای گردشگری با وزن 091/0 سومین اولویت را در میان زیرمعیارها کسب کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis and prioritization of the barriers to the development of tourism in Kerman province from the view point of private and public experts

نویسندگان [English]

  • mehdi kazemi 1
  • mahbobe barzegarpour 2
  • soudabe bijari 3
  • alireza shakibai 4

1 faculty member

2 Ph.D student, Technonology management, University of Malek Ashtar, Faculty of Management, Tehran, Iran.

3 MSc, Faculty of Management and Economic, University of Shahid Bahonar, Kerman, Iran

4 Associate Prof., Department of economic, Faculty of Management and Economic, University of Shahid Bahonar, Kerman, Iran

چکیده [English]

the development of this industry in Kerman province does not match the existing capabilities. The results of some recent researches are proof of this claim. The current research was conducted with the aim of identifying and prioritizing the barriers to tourism development in Kerman province from the point of view of private and public sector experts.The current research was conducted with the aim of identifying and prioritizing the barriers to tourism development in Kerman province from the point of view of private and public sector experts. The statistical population includes experts from the public and private sectors who are familiar with tourism issues in Kerman province. First, the most important main barriers to tourism development were identified using theoretical foundations in four general categories, including infrastructure barriers, marketing barriers, socio-cultural barriers, and administrative and structural barriers. And 20 sub-criteria were determined for these barriers. In this way, the hierarchy of the decision tree was designed. Then, based on the opinion of experts and with the method of hierarchical data analysis, the barriers to tourism development in the province have been prioritized. From the point of view of the studied community, the priority of the mentioned barriers is, respectively; Infrastructure obstacles with a weight of 0.297, marketing barriers with a weight of 0.257, socio-cultural barriers with a weight of 0.235, and managerial and structural barriers with a weight of 0.214. The weakness of hotel and restaurant services with a weight of 0.175 ranks first among the following criteria. Inadequate use of the provincial network to introduce attractions with a weight of 0.105 in the second priority and public ignorance of the benefits of tourism with a weight of 0.091 has won the third priority among the sub-criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism development barriers
  • Public sectors experts
  • Private sectors experts
  • Analytical Hierarchy Process (AHP)
  • Kerman province
CAPTCHA Image