نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان

چکیده

این مطالعه یک رویکرد یکپارچه برای درک انگیزه گردشگران ارائه می دهد و تلاش می کند شواهد نظری و تجربی را در مورد روابط علی بین انگیزه های رانشی و کششی، رضایت و وفاداری به مقصد گسترش دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر میانجی رضایت گردشگر بر تأثیر انگیزه‌ رانشی و کششی است، هدف پژوهش کاربردی به شمار می‌رود و از نظر روش پیمایشی و به طور مشخص مبتنی بر "مدل معادلات ساختاری" است. جامعه آماری پژوهش حاضر را گردشگران داخلی و خارجی تفریحی که به شهر رشت مسافرت داشته‌اند، تشکیل می‌دهند و از نمونه‌گیری خوشه‌ای و از پرسشنامه برای جمع‌آوری داده استفاده می‌شود. داده‌های پژوهش با رویکرد میانگین حداقل مربعات و با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و با نرم‌افزار LISREL مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی سازگاری درونی ابزار گردآوری داده‌ها، از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب و از روایی همگرا (AVE) برای بررسی وضعیت ابزار گردآوری داده‌ها استفاده می‌شود. یافته‌های تحلیل عاملی اکتشافی عوامل قابل توجهی را تعیین کرد، از جمله هشت عامل انگیزه سفر رانشی و ده انگیزه سفر کششی تحلیل‌های عاملی قابل قبول ارائه کردند. شاخص‌های نیکویی برازش نشان دادند که مدل اندازه‌گیری کلی، قابل قبول است و مدل پیشنهادی بر داده‌های جمع‌آوری‌شده با حجم نمونه تناسب دارد. رضایت و وفاداری مقصد به طور همزمان نیز نتایج قابل قبول ارائه کرده‌اند. این مطالعه قابلیت قابل توجهی برای ایجاد کاربردهای دقیق‌تری در رابطه با رفتار مقصد، به ویژه در مورد انگیزه، رضایت و وفاداری به مقصد ارائه می‌کند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که مدیران گردشگری مقصد، پیامدهای عملی متغیرهای انگیزشی را در نظر بگیرند، زیرا می‌توانند عوامل اساسی در افزایش رضایت از خدمات و محصولات مقصد و همچنین افزایش وفاداری مقصد را ارتقا دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of factors affecting loyalty to tourism in the destination of Rasht

نویسندگان [English]

  • Hassan Ahmadi 1
  • mehrdad mehrjou 2

1 Guilan university

2 Ph.D student of Urban Planning, Faculty of Architecture and Art, University of Guilan

چکیده [English]

This study provides an integrated approach to understanding tourist motivation and attempts to expand theoretical and empirical evidence on the causal relationships between push and pull motivations, satisfaction, and destination loyalty. The purpose of this research is to investigate the mediating effect of tourist satisfaction on the effect of push and pull motivation. The purpose of the research is applied and in terms of the survey method, it is specifically based on the "structural equation model". The statistical population of the present study consists of domestic and foreign recreational tourists who have traveled to Rasht city, and cluster sampling and a questionnaire are used to collect data. The research data were analyzed with the mean least square approach and with structural equation modeling method and with LISREL software. To check the internal consistency of the data collection tool, Cronbach's alpha coefficient and composite reliability coefficient and convergent validity (AVE) are used to check the condition of the data collection tool. The findings of exploratory factor analysis determined significant factors, including eight push travel motivation factors and ten pull travel motivation factors provided acceptable factor analyses. Goodness of fit indices showed that the overall measurement model is acceptable and the proposed model fits the collected data with the sample size. Destination satisfaction and loyalty have simultaneously provided acceptable results. This study offers significant potential for developing more detailed applications regarding destination behavior, particularly regarding destination motivation, satisfaction, and loyalty. Therefore, it is suggested that destination tourism managers consider the practical implications of motivational variables, as they can promote essential factors in increasing satisfaction with destination services and products, as well as increasing destination loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Push and pull motivation
  • motivational satisfaction
  • tourist satisfaction
  • destination loyalty
  • Rasht
CAPTCHA Image