نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد GIS گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی (GIS)، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

همواره نقش مردم در مدیریت شهری مهم بوده و تاثیرات چشمگیر و عمیقی در روند مدیریت شهری داشته است. از طرفی با توسعه تکنولوژی، ابزارهای جدیدی جهت مشارکت مردم در مسائل ارزشمندتر و پایدارتر ایجاد شده است. در این زمینه یکی از راهکارهای عملی و کاربردی استفاده از سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه می‌باشد. در این پژوهش از فن‌آوری Web2.0 استفاده شده است و با توسعه وب جغرافیایی سیستمی برای مردم فراهم نموده است که به تولید کنندگان غیرمتمرکز محتوا از طریق اینترنت تبدیل شوند. با این کار مردم به عنوان بازیگران هوشمند، در راستای مدیریت هوشمند تخلفات ساختمانی، به جمع‌آوری اطلاعات کمک خواهند کرد. سپس با طراحی یک بخش WebGIS، اطلاعات جمع‌آوری شده مورد پردازش و تحلیل قرار می‌گیرد. بخش جمع‌آوری اطلاعات در دو نسخه برای داوطلبان و ناظران شهرداری طراحی شده است که توسط 4 شهروند داوطلب و 2 کارمند شهرداری در شهر الرفاعی کشور عراق، جهت ارزیابی عملکرد سیستم انجام شد و 257 داده در مدت یک هفته، جمع‌آوری گردید. از این مقدار بیشترین میزان 37/72 درصد مربوط به گزارشات با تخلف تجاوز به حریم خیابان و پیاده‌روها بوده و کمترین میزان گزارش تخلف با 17/1 درصد مربوط به ایجاد مغازه در پیاده‌رو یا میادین عمومی بوده است. نتایج نشان‌دهنده اثربخشی سیستم در کارهای میدانی است و می‌تواند در بحث جمع‌آوری اطلاعات و رسیدگی بهتر به تخلفات کمک‌کننده باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که با برگزاری سمینارها به معرفی بیشتر آن پرداخته شود همینطور با استفاده از محصولات (ESRI) موجود در شهرداری در فرآیند تجزیه و تحلیل داده‌های این نرم‌افزار، ارائه آن برای سیستم عامل‌های متنوع و انتشار در فروشگاه‌های محبوب نرم‌افزارها می‌توان به معرفی وسیع‌تر آن پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Smart citizen role in the management of construction violations, using the volunteered geographic system (Study area: Al-Rifai City, Iraq)

نویسندگان [English]

  • Hossein Etemadfard 1
  • Mahdi Najjarian 2
  • Ahmed Al Shuwaili 3

1 Assistant Professor in Civil Engineering Department, Engineering Faculty, FUM

2 M.Sc. Student of GIS, Civil Engineering department, Engineering faculty, Ferdowsi University of Mashhad

3 M.Sc. of GIS, Civil Engineering department, Engineering Faculty, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

People's role in urban management has always been crucial, exerting significant and profound impacts on the urban management process. On the one hand, with the advancement of technology, new tools have been developed to facilitate public participation in more valuable and sustainable issues. In this regard, one practical and applicable solution is the volunteered use of Geographic Information Systems (GIS). This research employs Web 2.0 technology and, through the development of web-based geographic systems, provides a platform for individuals to become decentralized content producers through the Internet. By doing so, people, acting as intelligent players, will contribute to the smart management of urban building violations and assist in data collection. Subsequently, through the design of a WebGIS section, the collected information undergoes processing and analysis. The information collection section has been designed in two versions for volunteers and municipal observers. The system's performance was evaluated by four volunteer citizens and two municipal employees in Al-Rifai, Iraq. During one week, a total of 257 data points were collected. The highest percentage, 72.37%, pertained to reports of violations involving encroachments on the street and sidewalk spaces, while the lowest percentage 1.17% related to establishing shops in pedestrian walkways or public squares. The results indicate the effectiveness of the system in field operations and its potential to aid in data collection and better response to violations. Therefore, promoting the system through seminars and utilizing existing products (ESRI) within the municipality is recommended for data analysis. This could include presenting it for various operating systems and distributing it through popular software stores, contributing to a broader introduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • VGI
  • Smart City
  • Smart Citizen
  • Volunteered Geographic Information
  • Urban Management
CAPTCHA Image