شبیه‌سازی تغییرات کاربری زمین شهر همدان در سال 2040 میلادی با استفاده از روش اتوماسیون سلولی و داده‌کاوی ترکیبی «رگرسیون بردار پشتیبان و سلول‌های خودکار فازی»

سعید حاجی بابایی؛ کیانوش ذاکرحقیقی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 175-192

https://doi.org/10.22067/gusd.v4i1.55638