ارزیابی کیفیت محیط کالبدی و عملکردی محله های غیررسمی با رویکرد تحقیق تجربی ساکنان (مورد مطالعه: محله سایان شهر زنجان)

شهرام محمدی؛ مهین نسترن؛ همایون نورائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1402

https://doi.org/10.22067/jgusd.2024.84548.1351