تحلیل فضایی‌- مکانی جایگاه‌های پمپ بنزین و تعیین مکان بهینۀ احداث جایگاه‌های جدید با استفاده از GIS و MCDM (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهرداری تهران)

یعقوب مردای؛ نرگس نظری؛ محمدرضا بسحاق؛ حمزه رحیمی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 161-175

https://doi.org/10.22067/gusd.v3i1.58110