شناسایی الگوهای نیازمندی های اجتماعی- فرهنگی حس‌ مکان با تأکید بر تأثیر فناوری ‌دیجیتالی در ارتقاء کیفیت‌ معماری‌ شهری (نمونه موردی: مشهد)

ملیکا علی زاده حسن آبادی؛ مریم غروی الخوانساری؛ محمدباقر کبیرصابر؛ مهدی جباری نوقابی

دوره 9، شماره 3، آذر 1401، صفحه 141-169

https://doi.org/10.22067/jgusd.2022.73438.1128